RM-SYSTÉM»Události»O2 Czech Republic – Doplnění pořadu řádné valné hromady konané dne 28.4.2015

O2 Czech Republic – Doplnění pořadu řádné valné hromady konané dne 28.4.2015

10.04.2015 17:05
svolané představenstvem akciové společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2322, na 28. dubna 2015 od 10:00 hodin na adresu Forum Karlín, Pernerova 51, 186 00 Praha 8

na žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti PPF Arena 2 B.V., se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod identifikačním číslem 59029765, (dále jen „kvalifikovaný akcionář"). Představenstvo společnosti obdrželo dne 7. dubna 2015 žádost výše uvedeného kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu valné hromady. Dne 7. dubna 2015 představenstvo společnosti projednalo žádost kvalifikovaného akcionáře a rozhodlo o doplnění pořadu valné hromady v souladu s žádostí a ustanovením § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o tyto body:

 

 • Volba členů dozorčí rady, který zařazuje na pořad valné hromady jako bod č. 9, a
 • Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, který zařazuje na pořad valné hromady jako bod č. 10.

Dosavadní bod č. 9 pořadu valné hromady se tudíž bude nově označovat jako bod č. 11.

Doplněný pořad valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2014, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2014, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2014
 4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
 5. Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2014
 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let
 7. Projednání a schválení rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti
 8. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015
 9. Volba členů dozorčí rady
 10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
 11. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy