RM-SYSTÉM»Události»O2 Czech Republic - Pozvánka na řádnou valnou hromadu

O2 Czech Republic - Pozvánka na řádnou valnou hromadu

30.03.2015 11:33
Představenstvo akciové společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2322, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 28. dubna 2015 od 10:00 hodin na adresu Forum Karlín, Pernerova 51, 186 00 Praha 8

Pořad valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele,
  3. ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2014, souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uváděných ve výroční zprávě společnosti za rok 2014, závěry ke zprávě o vztazích za rok 2014
  5. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
  6. Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2014
  7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let
  8. Projednání a schválení rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti
  9. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015
  10. Závěr

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. duben 2015 (dále jen „Rozhodný den"). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude
k Rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy