RM-SYSTÉM»Události»Komerční banka, a.s. - Informace o konání valné hromady

Komerční banka, a.s. - Informace o konání valné hromady

23.03.2015 08:07
Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „banka" nebo „KB"),

která se bude konat dne 23. dubna 2015 od 13.00 hodin na adrese náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00, v zasedací místnosti v přízemí budovy.

Pořad jednání:

 1. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2014
 2. Projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
 3. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
 4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2014 a konsolidované účetní závěrky za rok 2014
 5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2014, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
 6. Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014
 9. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014
 10. Volba člena dozorčí rady
 11. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
 12. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu
 13. Rozhodnutí o změně stanov
 14. Rozhodnutí o udělení pokynu dozorčí radě stanovit úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny členů představenstva
 15. Stanovení poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny pro vybrané pracovníky a jimi tvořené skupiny, jejichž činnosti mají významný vliv na celkový rizikový profil banky

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16. duben 2015. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Komerční banky, a. s., k tomuto rozhodnému dni.

Další informace na stránkách emitenta

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy