RM-SYSTÉM»Události»Toma, a.s. - Valná hromada

Toma, a.s. - Valná hromada

28.01.2015 14:30
Představenstvo společnosti s firmou TOMA, a. s. Sídlo: tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČO: 18152813 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 464, svolává na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře valnou hromadu, která se bude konat dne 20.2.2015 v 10.00 hodin ve školicí místnosti, v budově vedení společnosti TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice.

Pořad jednání valné hromady

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Schválení zvláštní odměny pro člena představenstva společnosti.
  4. Odvolání a volba členů představenstva
  5. Odvolání a volba členů dozorčí rady
  6. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
  7. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
  8. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání
valné hromady.

Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

1. Rozhodný den. Pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie
v zaknihované podobě, jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady,
je rozhodující výpis z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných
papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě
je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, jímž je den
13.2.2015. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář,
který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní
a požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se
společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné
pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady nebo
pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně.
Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout,
pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným
osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle
jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné.
Žádosti, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat
na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se
hlasovacím lístkem. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu
jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi
předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté
o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený
návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již
nehlasuje. Hlasování probíhá aklamací za současného použití hlasovacích
lístků, které akcionáři obdrží při prezenci.

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy
k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo
v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis,
je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu
společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.
To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti.
Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým
stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem
konání valné hromady.

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo
v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení
na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcova
oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu
do listiny přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí
být úředně ověřen a v případě, že byl úředně ověřen podle právních
předpisů cizích států, musí být i superlegalizován či opatřen apostilou.
Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných
prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem právnické
osoby navíc odevzdají platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného
rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 3 měsíců. Výpisy
z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originále nebo
úředně ověřené kopií a v případě, že byly vydány dle právních předpisů
cizích států, musí být i superlegalizovány či opatřeny apostilou.
O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí
ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu
z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude
vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které
udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat
jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které budou
takové oprávnění prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá
její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu
se zákonem o obcích (obecní zřízení). Pokud zástupcem akcionáře bude správce
cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto
plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci
zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu
do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním
překladem do českého jazyka.

5.Společnost vydala 1 477 266 kusů kmenových akcií na majitele
v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Pro hlasování na valné
hromadě platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč je spojen 1 hlas.
Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi
stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. Stanovy společnosti
neumožňují korespondenční hlasování nebo hlasování elektronickým
prostředkem.

6. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny
od 9.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné
podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře
na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné
podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí.
Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup (www.tomaas.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci
k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem
na e-mailové adrese tomaas@tomaas.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí
být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká,
rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro
zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad
v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno
datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

7. Společnost v souladu s ust. § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, spolu
s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající
se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko
představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady,
celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový
počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na
svých internetových stránkách www.tomaas.cz. Společnost dále umožňuje
získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v kanceláři
společnosti v sídle společnosti po předchozí domluvě na tel. +420 577 662 001
nebo e-mailové adrese tomaas@tomaas.cz v období od uveřejnění
oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně
dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou
poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem
v den konání valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání

Valná hromada volí orgány valné hromady takto: předseda valné hromady
Ing. Radek Heger, Ph.D., zapisovatel Hana Krahulcová, ověřovatelé zápisu
Ing. Pavel Ratiborský a Ing. Jan Řehořek a osoby pověřené sčítáním hlasů
Ing. Rostislav Kolařík a Bc. Daniel Masaryk.

Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních
korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu
a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně
rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude
jedna osoba.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje zvláštní odměnu pro člena představenstva
společnosti Ing. Zdeňka Rašku ve výši 140 000,00 Kč.

Zdůvodnění: Dle stávající právní úpravy musí být výše odměny a její
nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení
vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce a odměňování členů představenstva
a dozorčí rady a smlouva o výkonu funkce musí být schváleny valnou
hromadou.

Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání

Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Karla Klimeše,
nar. 7.8.1963, bytem Na Zvoničce 1042/12, 147 00 Praha 4-Podolí.

Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Zdeňka Rašku, MBA,
nar. 18.10.1963, bytem Horní Bludovice 529, PSČ 739 37.

Valná hromada volí členem představenstva Ing. Michala Kurku, LL.M.,
nar. 19.2.1983, bytem Lomená 229/15, Šumbark, 736 01 Havířov.

Valná hromada volí členem představenstva Bc. Vladimíra Kurku,
nar. 30.12.1984, bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov.

Zdůvodnění: Posílení vlivu řídicí osoby PROSPERITA holding, a.s.
na řízenou osobu TOMA, a.s. za účelem dlouhodobého prosazování koncernových
zájmů v rámci jednotné politiky koncernu PROSPERITA holding.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady doc. Ing. Jiřího Schwarze,
CSc., nar. 25.4.1960, bytem U Hřiště 418, Žilina, 741 01 Nový Jičín.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Zdeňka Rašku, MBA,
nar. 18.10.1963, bytem Horní Bludovice 529, PSČ 739 37.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Mgr. Ing. Miroslava Ševčíka,
nar. 7.8.1979, bytem Na Kampě 496/4, Praha 1, PSČ 118 00.

Zdůvodnění: Doplnění dozorčí rady po odstoupení pana Pavla Ratiborského,
nar. 27.9.1962, bytem Dr. Beneše 731, 763 61 Napajedla, z dozorčí rady.
Posílení vlivu řídicí osoby PROSPERITA holding, a.s. na řízenou osobu
TOMA, a.s. za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci
jednotné politiky koncernu PROSPERITA holding.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva
Ing. Michala Kurky, LL.M., ve znění návrhu akcionáře PROSPERITA holding, a.s.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva
Bc. Vladimíra Kurky ve znění návrhu akcionáře PROSPERITA holding, a.s.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností
a členem jejího orgánu a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, ji schvaluje valná hromada.

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady
Ing. Zdeňka Rašky, MBA, ve znění návrhu akcionáře PROSPERITA holding, a.s.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady
Mgr. Ing. Miroslava Ševčíka ve znění návrhu akcionáře PROSPERITA holding, a.s.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností
a členem jejího orgánu a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, ji schvaluje valná hromada.

Představenstvo TOMA, a.s.

Obchodní věstník

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy