RM-SYSTÉM»Události»ČESKÝ TELECOM: PŘEDBĚŽNÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2001

ČESKÝ TELECOM: PŘEDBĚŽNÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2001

27.02.2002 00:00
Akciová společnost ČESKÝ TELECOM oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok 2001 zpracované podle mezinárodních účetních standardů (IAS).
Akciová společnost ČESKÝ TELECOM oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok 2001 zpracované podle mezinárodních účetních standardů (IAS). Auditované finanční výsledky za rok 2001 oznámí ČESKÝ TELECOM, a.s., dne 27. března 2002.

 Celkové výnosy činily 55,9 mld. Kč, což je o 2 % méně než v roce 2000,
 Celkové provozní náklady činily 28,7 mld. Kč, což je o 6% méně než v roce 2000,
 Provozní hospodářský výsledek před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) vzrostl o 2% na 27,2 mld. Kč, marže EBITDA dosáhla hodnoty 49%,
 Provozní hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) byl 8,8 mld. Kč,
 Čistý zisk činil 6,1 mld. Kč, o 4% méně než roce 2000

"Předběžné výsledky dokazují, že ČESKÝ TELECOM, a.s., úspěšně obhájil svojí pozici na nově liberalizovaném telekomunikačním trhu v České republice. Naše výsledky jsou velmi dobré v porovnání s výsledky, které dosáhli mnozí západoevropští dominantní telekomunikační operátoři v prvním roce svého působení na liberalizovaném trhu, a potvrzují, že ČESKÝ TELECOM, a.s., má potenciál reagovat na změny podmínek na trhu." poznamenal Přemysl Klíma, generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

"Výsledky za rok 2001 podpořily naší strategii kompenzovat očekávaný pokles výnosů z tradičních hlasových služeb poskytovaných prostřednictvím tradiční pevné sítě (PSTN) výnosy z datových služeb a ze služeb s přidanou hodnotou a posílit kontrolu nákladů. Zlepšení marže EBITDA potvrzuje orientaci ČESKÉHO TELECOMU, a.s., na provozní efektivnost. To umožnilo udržet naší vynikající finanční stabilitu" poznamenal Juraj Šedivý, výkonný viceprezident pro korporátní služby.

Na celkovou výši výnosů měla vliv dynamika vývoje telekomunikačního trhu v Čeké republice. Zatímco penetrace obyvatelstva v oblasti pevných linek (tj. počet pevných linek připadajících na jednoho obyvatele) zůstala na již několik let stabilní úrovni okolo 37%, penetrace uživatelů mobilních služeb pokračovala v růstu a dosáhla téměř 70-ti %. Obecně platí, že v oblasti telekomunikačních služeb dochází stále výrazněji k posunu zájmu od klasických hlasových služeb ke službám datovým a ke službám s přidanou hodnotou, a to jak u služeb poskytovaných prostřednictvím pevných linek, tak u služeb poskytovaných mobilními operátory. Tento trend (částečně) kompenzuje pokračující pokles výnosů z tradičního hovorného z pevných linek a pokles výnosů z propojení. Na výnosy z propojení má vliv trend vývoje cen za propojení se zahraničními operátory a snížení cen za propojení regulátorem a snížení provozu ze sítí mobilních operátorů do sítě ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

Nejvýrazněji kompenzují pokles výnosů z hovorného velmi rychle se rozvíjející služby euroISDN. Počet ISDN B-kanálů meziročně vzrostl o 114% na 261 tisíc. Výrazný nárůst zaznamenaly také internetové služby, počet jejich uživatelů se meziročně zvýšil o 159% na 481 tisíc. INTERNET OnLine (IOL) se těší stálému zájmu zákazníků o placené služby ISP. Tyto služby vysoké kvality poskytuje IOL již 55 tisícům zákazníků. Vzrostly také výnosy z pronajatých okruhů, zejména v segmentu velkoprodeje. Konsolidace výnosů společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. (Eurotel), vlastněné z 51% ČESKÝM TELECOMEM, a.s., tradičně významně přispěla k celkové dosažené úrovni výnosů. Rok 2001 byl pro Eurotel dalším velice úspěšným rokem. Počet uživatelů jeho služeb se zvýšil o 49% na 3,24 milionu.

Pokles provozních nákladů o 6% odráží další zlepšení provozní efektivnosti dosažené díky implementaci provozních podpůrných systémů (OSS). V průběhu roku 2001 došlo k dalšímu snížení počtu zaměstnanců o 12% na 15 194, a ukazatel efektivnosti, vyjádřený jako počet telefonních stanic připadajících na jednoho zaměstnance, dosáhl hodnoty 253. Zatímco náklady na nákup materiálu podléhaly kontrole, platby za propojení do sítí jiných operátorů výrazně poklesly z důvodu poklesu cen za propojení. Liberalizace trhu umožnila směrovat provoz různými způsoby přes alternativní domácí i zahraniční operátory, zatímco platby za hovory směrované do mobilních sítí byly snížené na úroveň, která je zákaznicky vstřícná a omezuje diskriminační ceny mezi sítěmi.

Díky úsporám nákladů v druhém pololetí roku 2001 se zlepšila marže EBITDA na 49% oproti loňským 47%, a to navzdory tlakům na výnosy. To bylo možné také díky zlepšení marže EBITDA Eurotelu.

Odpisy vzrostly meziročně o 17% na 17,0 mld. Kč. Stejně jako v předchozích obdobích byly odpisy podmíněné dřívějšími výraznými investicemi do rozvoje původní zastaralé telekomunikační sítě a investicemi směrovanými v poslední době do aktiv s kratší dobou životnosti, jako je například software.

EBT a čistý zisk, ktreré byly pozitivně ovlivněné relativně silnou korunou, dosáhly úrovně 8,8 mld. Kč resp. 6,1 mld. Kč.

Celkové konsolidované investiční výdaje dosáhly v roce 2001 hodnoty 18,9 mld. Kč.

ČESKÝ TELECOM, a. s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o., se významně podílí také na trhu mobilních služeb.Mimořádnou pozornost věnuje ČESKÝ TELECOM využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. Podle výzkumu agentury GfK považují IT manažeři ČESKÝ TELECOM za nejlepšího poskytovatele datových služeb v ČR. Založením odštěpného závodu IMAGINET se hodlá stát rovněž předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti e-commerce a netradičního podnikání. ČESKÝ TELECOM, a. s., získal v roce 2001 cenu za informačně nejotevřenější firmu domácího kapitálového trhu Signum Temporis. Hodnocení zahrnovalo veřejné hlasování asi tisíce odborníků a zástupců tisku a devítičlenné komise.ČESKÝ TELECOM, a. s., patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a. s., patří trvale k nejvyšším, které mohou české společnosti získat od významných mezinárodních ratingových agentur. Hlavním akcionářem ČESKÉHO TELECOMU, a. s., je Fond národního majetku ČR, který vlastní 51% akcií. Hlavním partnerem společnosti je holandsko-švýcarské konsorcium TelSource s 27 %. Podílníky TelSource N. V. jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Dalších 6,5% akcií ČESKÉHO TELECOMU, a. s., vlastní přímo KPN Royal Dutch Telecom. .

Předběžné výsledky za rok 2001

Název společnosti: ČESKÝ TELECOM, a.s.

Číslo

k 31.12. 2001

řádku

Výkony

tis.Kč

04

41 910 818

HV před zdaněním

tis.Kč

61

1 801 011

Daň z příjmu

tis.Kč

48+55

509 201

HV za účetní období

tis.Kč

60

1 291 810

Aktiva celkem

tis.Kč

001

143 563 435

z toho

Pohl za ups.vl. jmění

tis.Kč

002

0

Stálá aktiva

tis.Kč

003

127 575 587

Oběžná aktiva

tis.Kč

028

13 319 518

Ostatní aktiva

tis.Kč

055

2 668 330

Pasiva celkem

tis.Kč

061

143 563 435

z toho

Vlastní jmění

tis.Kč

062

93 922 144

Základní jmění

tis.Kč

064

32 208 990

Cizí zdroje

tis.Kč

079

38 954 101

Bankovní úvěry

tis.Kč

101

13 216 663

Ostatní pasiva

tis.Kč

105

10 687 190

Zdroj:
VLADAN CRHA
tiskový mluvčí
tel: 0800 1 63342 (0800 1 MEDIA)
fax: 02 7146 9896
e-mail: tiskovy.odbor@ct.cz
'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy