RM-SYSTÉM»Události»O2 Czech Republic – Pozvánka na valnou hromadu společnosti 17.12.2014

O2 Czech Republic – Pozvánka na valnou hromadu společnosti 17.12.2014

26.11.2014 08:12
Představenstvo akciové společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2322, svolává

na žádost PPF Arena 2 B.V., společnosti se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod identifikačním číslem 59029765, jakožto kvalifikovaného akcionáře společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 17. prosince 2014 od 15:00 hodin do hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov

Pořad valné hromady

  1. Zahájení
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
  4. Schválení poskytnutí finanční asistence
  5. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy