RM-SYSTÉM»Události»NWR - OZNÁMENÍ O CORPORATE ACTION

NWR - OZNÁMENÍ O CORPORATE ACTION

15.09.2014 16:00
Dovolujeme si Vás informovat o úpisu společnosti New World Resources Plc, který bude prostřednictvím RM-SYSTÉMu, české burzy cenných papírů a.s. (dále také "RM-S") možné realizovat do 22. 9. 2014. Úpisu se budou moci zúčastnit stávající akcionáři, kteří drželi akcie NWR ISIN GB00B42CTW68 (dále jen „akcie“) nakoupené na trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., a to ke konci obchodního dne 8. 9. 2014.

Valná hromada společnosti New World Resources Plc (dále jen „NWR") konaná dne 20. 8. 2014 schválila již dříve oznámený záměr restrukturalizace společnosti, jejíž součástí je i záměr emitovat práva na úpis nových A akcií (dále jen „úpis").


Poměr přidělovaných práv: Za každou akcii drženou k rozhodnému dni akcionář obdržel 19 upisovacích práv (dále jen „práva")


Upisovací poměr: 1:1


Upisovací cena jedné akcie: 0,023458 EUR


Orientační kurz pro přepočet upisovací ceny za úpis: 28,50 CZK/EUR.


Termín podání pokynu: do 22. 9. 2014 včetně


Způsob podání pokynu k úpisu: osobně na kterékoliv pobočce RM-S podepsáním zvláštního formuláře souvisejícího s úpisem (formulář přiložen).


Poplatek RM-S za úpis je stanoven v souladu s Ceníkem služeb SVYT ve výši 350 Kč. Účastník res. Běžný zákazník bere na vědomí, že úpis je možné vypořádat pouze v měně CZK, přičemž kurz stanovený pro úpis jedné akcie je pouze orientační.


Účastník res. Běžný zákazník je povinen mít na JUMBO účtu peněžní prostředky v CZK pro úpis dle této instrukce včetně rezervy na pokrytí kurzových rizik. Tyto peněžní prostředky RM-S zablokuje, za účelem vypořádání úpisu dle této instrukce, a pro výpočet konečné ceny úpisu v CZK se použije kurz České národní banky, platný ke dni vypořádání úpisu. RM-S si vyhrazuje právo odložit provedení validace pokynu, zejména validaci jeho dostatečného peněžního krytí, na dobu mezi ukončením lhůty pro úpis a odesláním objednávek manažerovi emise. Zjistí-li RM-S v takovém okamžiku, že peněžní krytí pokynu nebo práv k upsání není dostatečné, je výslovně oprávněn, ne však povinen, přiměřeně snížit jeho kusový objem, a to dle podmínek úpisu až na 0 kusů. Účastník resp. Běžný zákazník RM-S bere na vědomí, že emitent může rozhodnout o až 100% krácení objednávek pod požadovaný počet uvedený v objednávce. Tento pokyn je závazný okamžikem podání a po 22. 9. 2014 jej již nelze zrušit. Vzhledem k tomu, že RM-S získává všechny potřebné informace o ceně a alokaci upsaných investičních nástrojů od svých depozitářů, vyhrazuje si právo informovat Účastníka resp. Běžného zákazníka o těchto skutečnostech až ve chvíli, kdy oficiálně všechny tyto informace získá, a upsané investiční nástroje budou připsány na účty jednotlivých Účastníků resp. Běžných zákazníků.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy