RM-SYSTÉM»Události»Lafarge Cement, a.s. - Pozvánka na Valnou hromadu

Lafarge Cement, a.s. - Pozvánka na Valnou hromadu

30.07.2014 10:46
Představenstvo společnosti Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12, IČ: 148 67 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen „Společnost"), tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK") svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře ve smyslu ust. § 366 ZOK řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v termínu 11.8.2014 od 13:00 hod v sídle Společnosti.

Na pořadu jednání řádné valné hromady bude:

  1. zahájení, ověření usnášeníschopnosti a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady;
  2. odvolání Josefa Červeného, JUDr. Jiřího Oulíka a RNDr. Libora Žáka z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
  3. odvolání Ing. Petra Laubeho, Josefa Šulce, Ing. Petra Špačka a Janusze Zygmunta Milucha z funkce člena představenstva Společnosti;
  4. volba Ing. Petra Laubeho, Dipl. Ing. Thomase Spannagla a Joao Paulo Pereiry da Silvy do funkce člena dozorčí rady Společnosti;
  5. projednání a schválení návrhu změny stanov Společnosti;
  6. projednání a schválení smlouvy mezi Společností a novými členy dozorčí rady o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti;
  7. Závěr.

Další informace na webu emitenta.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy