RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o průběhu náhradní valné hromady VET Assets a.s.

Oznámení o průběhu náhradní valné hromady VET Assets a.s.

21.07.2014 10:09
V Praze dne 18. cervence 2014

Společnost VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské námestí 19, PSC 110 00, IC: 00012297, zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 („Spolecnost") poskytuje a uverejnuje v souvislosti s náhradní valnou hromadou Spolecnosti, která se konala dne 14. cervence 2014 v konferencních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám 45/818, Praha 1 (dále jen „Valná hromada") následující informace:


Predstavenstvo Spolecnosti oznamuje, že Valná hromada rozhodla o bodech c. 5 - 9. programu Valné hromady takto:

Bod c. 5 poradu jednání Valné hromady
Schválení rádné úcetní záverky Spolecnosti za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013:

  • Valná hromada schválila rádnou úcetní záverku Spolecnosti za rok 2013.
  • Valná hromada schválila, aby ztráta Spolecnosti za rok 2013 ve výši -1 991 398,79 Kc bylaprevedena na úcet neuhrazená ztráta minulých let.

 

Bod c. 6 poradu jednání Valné hromady
Rozhodnutí o zmene stanov Spolecnosti vcetne podrízení Spolecnosti zákonu c. 90/2012 Sb., o obchodních spolecnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku

  • Valná hromada schválila zmeny stanov Spolecnosti dle návrhu predloženého predstavenstvem a zprístupneném na internetových stránkách Spolecnosti a v sídle Spolecnosti, vcetne podrízení Spolecnosti zákonu c. 90/2012 Sb., o obchodních spolecnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem dle ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.

 

Bod c. 7 poradu jednání Valné hromady

Rozhodnutí o zrušení Spolecnosti s likvidací, jmenování likvidátora a schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora a výše odmeny likvidátora.

  • Valná hromada rozhodla o zrušení spolecnosti VET Assets a.s. s likvidací s úcinky ke dni 1. 8. 2014, ke kterému Spolecnost vstupuje do likvidace.
  • Valná hromada s úcinky ke dni vstupu Spolecnosti do likvidace jmenovala likvidátorem JUDr. Vlastimila Voleského, IC: 66211875, se sídlem Staropramenná 3117/17, Smíchov, 150 00 Praha 5.
  • Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce likvidátora ve znení predloženém predstavenstvem a zprístupneném na internetových stránkách Spolecnosti a v sídle Spolecnosti, která bude uzavrena s likvidátorem, vcetne odmeny za výkon funkce likvidátora ve výši maximálne 40.000,- Kc/mesíc pro dobu ode dne konání Valné hromady do dne konání další valné hromady.


Bod c. 8 poradu jednání Valné hromady
Odvolání clenu dozorcí rady, volba náhradníka clena dozorcí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce clena dozorcí rady a smluv o výkonu funkce clenu výboru pro audit a výše odmen clena dozorcí rady a clenu výboru pro audit

  • Valná hromada rozhodla o odvolání clenu dozorcí rady, kdy jediným clenem dozorcí rady zustal Michael Gouteff, o volbe Vladimíry Zikmundové náhradníkem clena dozorcí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce clena dozorcí rady a smluv o výkonu funkce clenu výboru pro audit a výše odmen clena dozorcí rady a clenu výboru pro audit dle návrhu predloženého predstavenstvem a zprístupneném na internetových stránkách Spolecnosti a v sídle Spolecnosti.


Bod c. 9 poradu jednání Valné hromady
Urcení auditora Spolecnosti dle § 17 odst. 1 zákona c. 93/2009 Sb., o auditorech a o zmene nekterých zákonu (zákon o auditorech)

  • Valná hromada urcila auditorem Spolecnosti spolecnost SPICA AUDIT s.r.o., se sídlem Praha 1, Husova 7, PSC 110 00, ICO: 25071262, zapsanou v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46799. Zápis z jednání valné hromady predstavenstvo zverejní v termínu dle zákona c. 90/2012 Sb., o obchodních spolecnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov Spolecnosti.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy