RM-SYSTÉM»Události»VET Assets a.s. - Pozvánka na náhradní valnou hromadu

VET Assets a.s. - Pozvánka na náhradní valnou hromadu

23.06.2014 08:14
Představenstvo společnosti VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSC 110 00, IČO: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 (dále jen „Společnost“) dle § 402 a násl. a § 414 zákona c. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

svolává náhradní valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 14. července 2014 od 10:00 hodin v konferenčních prostorách Hotelu Jalta na adrese Václavské náměstí 45/818, Praha 1

Pořad jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
  3. Volba orgánu valné hromady
  4. Projednání výroční zprávy za rok 2013, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 5 zákona c. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zpráva auditora, zprávy výboru pro audit a dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013
  5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013
  6. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti včetně podřízení Společnosti zákonu č. 90/2013 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku
  7. Rozhodnutí o zrušení Spolecnosti s likvidací, jmenování likvidátora a schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora a výše odmeny likvidátora
  8. Odvolání členu dozorčí rady, volba náhradníka člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a smluv o výkonu funkce členu výboru pro audit a výše odměn člena dozorcí rady a členu výboru pro audit
  9. Určení auditora Společnosti dle § 17 odst. 1 zákona c. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
  10. Závěr valné hromady

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy