RM-SYSTÉM»Události»Cukrovar Vrbátky a.s. - Oznámení o výplatě dividend

Cukrovar Vrbátky a.s. - Oznámení o výplatě dividend

18.06.2014 14:35
Společnost Cukrovar Vrbátky a.s. Sídlo: ve Vrbátkách č.p. 65, PSČ 798 13, IČO: 46900187 oznamuje, že valná hromada dne 10. 6. 2014 schválila řádnou účetní závěrku za rok 2013, rozhodla o rozdělení zisku a schválila výplatu dividend za rok 2013 ve výši 700,- Kč/1 akcii brutto.

Dividenda bude vyplacena každému akcionáři společnosti, který vlastní akcie ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 3. 6. 2014.

Výplata dividend bude prováděna takto:
1. Akcionáři - právnické osoby: nejpozději do 31. 7. 2014 zašlou oznámení o svém bankovním účtu s úředně ověřeným podpisem a výplata dividendy bude provedena bezhotovostním způsobem podle stanov společnosti.
2. Akcionáři - fyzické osoby:

a) výplata všem akcionářům, jejichž dividenda je větší než 20 000,- Kč, bude provedena bezhotovostním převodem na účet na základě úředně ověřeného písemného sdělení čísla bankovního účtu.

b) akcionářům, jejichž dividenda je menší než 20 000,- Kč a požádají písemně o výplatu bezhotovostním převodem, bude vyplacena dividenda na základě úředně ověřeného písemného sdělení čísla bankovního účtu.

c) ostatním akcionářům bude výplata prováděna v pokladně a.s. každou středu počínaje dnem 13. 8. 2014 v době od 10:00 do 11:00 hodin (pokud středa připadne na den pracovního klidu, výplatní den se ruší).

3. V případě akcií, které jsou vedeny ve správě správce cenných papírů, bude výplata dividend provedena na peněžní účet sdělený správcem cenných papírů ve lhůtách, jak je uvedeno shora.

Splatnost bezhotovostní úhrady dividend je od 13. 8. 2014.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy