RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o výplatě dividend společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Oznámení o výplatě dividend společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

11.06.2014 14:33
Valná hromada společnosti dne 23. 5. 2014 odsouhlasila v rozdělení zisku za rok 2013 výplatu podílu na zisku akcionářům ve výši 37,00 Kč na 1 akcii před zdaněním a schválila následující termín a způsob výplaty podílu na zisku akcionářům:

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen »společnost«), kteří jsou ke dni 16. 5. 2014 (rozhodný den) uvedeni ve Výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

2. Den zahájení výplaty je stanoven na 1. 9. 2014. Řádný termín výplaty od 1.9. 2014 do 30. 9. 2014.

3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplácen prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s. (dále »ČSOB«) takto:
a) Právnickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Číslo účtu, na nějž má být podíl na zisku připsán, oznámí právnické osoby písemně ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku, např. obchodního) ne starším než 3 měsíce. Právnické osoby - města či obce - písemně
oznámí číslo peněžního účtu ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město.

b) Fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v České republice, jímž je vyplácen podíl na zisku v částce do 50.000,- Kč, bude podíl na zisku vyplacen prostřednictvím poštovních poukázek se lhůtou splatnosti 30 dní, které budou zaslány na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence
emise k rozhodnému dni a které budou proplaceny na kterékoliv poště v ČR; nebo bezhotovostním způsobem na peněžní účet, a to na základě písemné žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. Pokud banka neobdrží žádnou nebo nedostatečnou žádost 10 pracovních dní přede dnem zahájení výplaty (tj. do 17. 8. 2014), bude výplata provedena poštovní poukázkou.

c) Fyzickým osobám s trvalým bydlištěm mimo Českou republiku bude podíl na zisku vyplacen bezhotovostním převodem na jimi písemně sdělený peněžní účet. Číslo účtu, na nějž má být podíl na zisku připsán, oznámí tyto oprávněné osoby ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.

d) Fyzickým osobám, kterým náleží podíl na zisku v částce vyšší než 50.000,- Kč, bude podíl na zisku vyplacen pouze bezhotovostním převodem na peněžní účet. Číslo účtu, na nějž má být podíl na zisku připsán, oznámí tyto oprávněné osoby písemně ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.

4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, že akcionář nepřevezme podíl na zisku v době jeho vyplácení, nemá nárok na úrok
z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku.

a) Právnickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. a).

b) Fyzické osoby mohou podíl na zisku nevyplacený dle odst. 3 písm. b) , c) a d) obdržet od 1. 12. 2014 každé pondělí a středu od 10.00 do 16.30 hodin na pokladně v sídle společnosti Brno, Hybešova 254/16, po předložení průkazu totožnosti, případně poštovní poukázkou nebo převodem na peněžní účet na základě písemné žádosti zaslané na adresu sídla společnosti. Oznámení čísla peněžního účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.

5. V případě, že akcionář samostatně převede právo na vyplacení podílu na zisku, zašle nabyvatel tohoto práva smlouvu o postoupení pohledávky s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:

a) v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 na adresu ČSOB,

b) po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku uvedeného v odst. 2 na adresu sídla společnosti. Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako jiné oprávněné osobě.

6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje při výplatě podílu na zisku ČSOB v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, a zákona o obchodních korporacích, v platném znění.

7. Vyplácený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

OV449451-140611


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy