RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady

25.02.2002 00:00
Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svoláváv souladu s ustanovením § 9 odst. 2 stanov Komerční banky, a. s. MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU.
Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svoláváv souladu s ustanovením § 9 odst. 2 stanov Komerční banky, a. s.

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Komerční banky, a. s.,

se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen “banka”),
která se bude konat dne 28. března 2002 od 15 hod. v Kongresovém sále hotelu Ambassador, Václavské náměstí 5 - 7, Praha 1.

Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku Société Générale S. A., pobočka Praha, Komerční bance, a. s.
4. Změna stanov
5. Závěr
Návrh smlouvy, jejímž předmětem je prodej části podniku SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S. A., představované její českou pobočkou SOCIETE GENERALE, pobočka Praha, Komerční bance, a. s., po přezkoumání dozorčí radou, se zprávou znalce je uložen do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1360 od 25. února 2002 a tato skutečnost byla zveřejněna v Obchodním věstníku dne 20. února 2002.

V návrhu na změnu stanov dochází ke zvýšení počtu členů představenstva z pěti na šest a úpravě způsobu rozhodování představenstva tak, že představenstvo rozhoduje většinou přítomných členů představenstva a v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.

Návrh změn stanov je pro akcionáře k nahlédnutí od 25. února 2002 v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 8 do 16 hodin, a dále na internetové adrese www. kb. cz. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Komerční banka, a. s., upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům změn stanov, jsou povinni dle § 180 odst. 5 obchodního zákoníku doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do sídla Komerční banky, a. s., nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. březen 2002.

Registrace akcionářů:
Registrace akcionářů bude probíhat od 14 hod. v místě konání valné hromady.Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti. Dědic akcionáře předá u prezence úřední doklad osvědčující jeho práva.

NÁVRH ZMĚN STANOV KOMERČNÍ BANKY, a. s.

pro valnou hromadu, která se bude konat dne 28. března 2002

§ 18

(1) Představenstvo se skládá z šesti členů, fyzických osob, které splňují podmínky stanovené právními předpisy a které volí dozorčí rada na návrh svého výboru pro odměňování a personální otázky nadpoloviční většinou všech členů dozorčí rady. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

(6) Zasedání představenstva pravidelně svolává, nejméně 20x ročně, a řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy představenstva zasedání svolává a řídí představenstvem pověřený člen představenstva (dále jen “předsedající”). Kterýkoli člen představenstva může požádat o svolání zasedání představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 5 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi, popř. místopředsedovi, představenstva, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat a řídit zasedání představenstva sám.

(10) Usnesení představenstva se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.

Zdroj:Představenstvo Komerční banky, a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy