RM-SYSTÉM»Události»FAGRON a.s. - Valná hromada 2014

FAGRON a.s. - Valná hromada 2014

28.05.2014 14:32
Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 24.6.2014 od 9.00 hod. v sídle společnosti na adrese Olomouc, Holická 1098/31m, PSČ 772 00

Pořad valné hromady:

 1. Zahájení valné hromady.
 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
 3. Volba orgánů valné hromady.
 4. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
 5. Schválení změn stanov, přijetí nového úplného znění stanov, podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také jako »zákon o obchodních korporacích«) jako celku.
 6. Volba nového člena dozorčí rady Constantijn Van Rietschoten.
 7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou (dále také jako »zpráva o vztazích«).
 8. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2013.
 9. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztráty, ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a ke zprávě o vztazích.
 10. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2013.
 11. Schválení návrhu na určení auditora společnosti pro rok 2014.
 12. Závěr.


Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

1. Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.
Zdůvodnění:
V souladu s § 13 odst. 2 písm. b) stanov společnosti patří do působnosti valné hromady schválení a změny jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. Podle § 17 odst. 1 stanov se hlasování na valné hromadě děje v souladu s jednacím a hlasovacím řádem valné hromady.

2. Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady:
Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje změnu stanov a přijímá jejich nové úplné znění, a to ve znění předloženém představenstvem společnosti. Současně valná hromada rozhodla o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku.
Zdůvodnění:
V souladu s ustanovením § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích jsou obchodní korporace povinny do šesti (6) měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích přizpůsobit dokumenty úpravě nového zákona a doručit je do sbírky listin.
Podle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích se obchodní korporace mohou nejpozději do dvou (2) let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích změnou svých společenských smluv (stanov) podřídit tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom zapíše obchodní korporace do obchodního rejstříku. Změna stanov nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. S ohledem na zrušení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a jeho nahrazení zcela novým zákonem o obchodních korporacích, navrhuje představenstvo za účelem sjednocení právní úpravy podřídit se změnou stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku. S ohledem na rozsah není text navrhovaného znění stanov součástí
pozvánky. Navrhované úplné znění stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti v níže uvedených termínech.

3. Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady:
Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje volbu nového člena dozorčí rady Constantijn Van Rietschoten.
Zdůvodnění:
Neboť k datu konání valné hromady uplyne funkční období členu dozorčí rady Ing. Magdě Turčániové, je nezbytné na jeho místo zvolit nového člena.

4. Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu valné hromady:
Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.
Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje v souladu s návrhem představenstva návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty za rok 2013, a to tak, že zisk společnosti FAGRON a.s. v roce 2013 ve výši 16.052.081,- Kč bude převeden do výsledků hospodaření minulých let.
Zdůvodnění:
V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo
úhradu ztráty. Podle ustanovení § 403 zákona o obchodních korporacích valná hromada projedná řádnou účetní závěrku nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

5. Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu valné hromady:

Valná hromada společnosti FAGRON a.s. schvaluje auditorem společnosti pro rok 2014 auditorskou společnost ŠKAMPA a spol., s. r.o., se sídlem Brno, Pellicova 8a, IČO: 44963289.
Zdůvodnění:
Podle ustanovení § 17 zák. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku
ověřenu auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán.

Více informací v obchodním věstníku


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy