RM-SYSTÉM»Události»OHL ŽS, a.s. - Valná hromada 2014 a Výroční zpráva 2013

OHL ŽS, a.s. - Valná hromada 2014 a Výroční zpráva 2013

21.05.2014 16:33
Představenstvo akciové společnosti OHL ŽS, a.s. se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 42 796 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 20.06.2014 v 10.00 hodin v koncertním sále zámku Uherský Ostroh, ul. Zámecká čp. 24.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se s výroční zprávou, včetně řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a ověření auditorem a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2013 a stavu majetku Společnosti ke dni 31. 12. 2013 a návrhem na rozdělení zisku a odměn členů dozorčí.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku, Zprávy o vztazích a návrhu na změnu stanov.
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a rozdělení zisku a odměny členů dozorčí rady.
6. Změna Stanov Společnosti
7. Dozorčí rada - odvolání člena dozorčí rady.
8. Seznámení se s hlavními směry podnikatelské činnosti společnosti na rok 2014.
9. Ukončení valné hromady.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy