RM-SYSTÉM»Události»Lafarge Cement, a.s. - Pozvánka na Valnou hromadu

Lafarge Cement, a.s. - Pozvánka na Valnou hromadu

21.05.2014 16:24
Představenstvo společnosti Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12, IČ: 14867494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen „Společnost"), tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK") svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 25. 6. 2014, od 14.00 hodin v sídle Společnosti.

Na pořadu jednání řádné valné hromady bude:

1. zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady,

2. schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady,

3. přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2013 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, řádné účetní závěrky za účetní období roku 2013 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2013,

4. přednesení a projednání zprávy auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2013,

5. přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k účetní závěrce za účetní období roku 2013, k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2013 a stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami,

6. schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013,

7. schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2013,

8. projednání a schválení změny stanov Společnosti prováděných v souladu s ustanovením § 777 odst. 2 ZOK včetně projednání a schválení podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích podle § 777 odst. 5 ZOK,

9. schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Společnosti,

10. schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti,

11. určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2014,

12. závěr.

Více informací na webu emitenta.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy