RM-SYSTÉM»Události»ATAS elektromotory Náchod a. s. - Oznámení o konání řádné valné hromady

ATAS elektromotory Náchod a. s. - Oznámení o konání řádné valné hromady

21.05.2014 16:22
Představenstvo akciové společnosti ATAS elektromotory Náchod a. s. se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, PSČ 547 30, IČ 45534543 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 603 svolává v souladu s článkem 14 stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26. června 2014 od 10,00 hodin v salonku Zámecké restaurace Náchod, miřických 1280, 547 01 Náchod

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady
  3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
  4. Rozhodnutí o změně stanov akciové společnosti
  5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2013
  6. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky
  7. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2013
  8. Volba člena dozorčí rady
  9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
  10. Závěr

Více informací na webu emitenta.

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy