RM-SYSTÉM»Události»Pozvánka na valnou hromadu společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

19.05.2014 13:47
Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520, IČO: 45273758 svolává řádnou valnou hromadu na den 19. června 2014 od 10.30 hodin s místem konání Brno, Heršpická 758/13 v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 12. červen 2014.
Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných
cenných papírů.

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Projednání změny stanov a schválení nového úplného znění stanov společnosti
 4. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2013
 5. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
 6. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2013, konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
 7. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013
 8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2013,
 9. konsolidované účetní závěrky za rok 2013, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013
 10. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti
 11. Volba člena dozorčí rady
 12. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a
 13. dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty. Schválení výplaty ročních
 14. odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za výsledky roku 2013.
 15. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
 16. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
 17. Volba členů výboru pro audit
 18. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
 19. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit
 20. Závěr valné hromady

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy