RM-SYSTÉM»Události»ČEZ - Pozvánka na valnou hromadu

ČEZ - Pozvánka na valnou hromadu

19.05.2014 08:12
Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. června 2014 od 10 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Pořad řádné valné hromady

 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
 4. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
 5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
 6. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2013
 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2013
 8. Aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.
 9. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2014, 2015 a 2016
 10. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
 11. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady
 12. Odvolání a volba členů výboru pro audit
 13. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
 14. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
 15. Závěr

 

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. červen 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy