RM-SYSTÉM»Události»Lázně Teplice v Čechách a.s. - Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2014

Lázně Teplice v Čechách a.s. - Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2014

14.05.2014 14:04
Představenstvo společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. Sídlo: Mlýnská 253, Teplice, PSČ 415 38 IČO: 44569491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207 (dále jen »Společnost«) svolává v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech a stanovami Společnosti řádnou valnou hromadu společnosti na 20. června 2014 od 10.00 hod., na adresu Lázně Teplice v Čechách a.s., Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 1. poschodí, Lázeňský sad 2, 415 38 Teplice

Pořad jednání řádné valné hromady:

 1. Zahájení řádné valné hromady Společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů)
 3. Přednesení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013
 4. Předložení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2013
 5. Návrh představenstva na vyplacení dividendy ve výši 4,- Kč před zdaněním, na jednu akcii v nominální hodnotě 1000,- Kč
 6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013
 7. Návrh na jmenování auditora pro hospodářský rok 2014
 8. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013
 9. Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti za rok 2013 a rozhodnutí o výplatě dividendy a její částce
 10. Rozhodnutí o jmenování auditora za hospodářský rok 2014
 11. Návrhu na změnu z dualistického systému na monistický systém a rozhodnutí změny z dualistického systému na monistický
 12. Rozhodnutí o změně Stanov Společnosti
 13. Odvolání členů představenstva Společnosti, tedy odvolání (i) Radka Popoviče, nar. 28.12.1971, bytem Karoliny Světlé 2604, 415 01 Teplice, (ii) Petra Pavla, nar. 7.6.1968, bytem Těšínská cesta 2765, PSČ 415 01, (iii) Lenky Waldhauser, nar. 3.9.1979, bytem Dvořákova 1230, Horní Litvínov, PSČ 436 01
 14. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti, tedy odvolání (i) Dr. Ing. Štěpána Popoviče, CSc., nar. 28.12.1945, bytem Košťany, Střelná 225, PSČ 417 23, (ii) JUDr. Františka Tlustoše, nar. 13.4.1940, bytem Krouzova 3049/24, Praha 12, PSČ 143 00, (iii) Jana Štěrby, nar. 4.6.1942, bytem U Zámku 1991/8, Teplice
 15. Volba Štěpána Popoviče za člena správní rady, nar. 28.12.1945, bytem Košťany, Střelná 225, PSČ 417 23
 16. Volba Františka Tlustoše za člena správní rady, nar. 13.4.1940, bytem Krouzova 3049/24, Praha 12, PSČ 143 00
 17. Volba Radka Popoviče za člena správní rady, nar. 28.12.1971, bytem Karoliny Světlé 2604, Teplice, PSČ 415 01
 18. Schválení smlouvy o výkonu funkce pana Štěpána Popoviče, Františka Tlustoše a Radka Popoviče, nově zvolených členů správní rady Společnosti
 19. Návrh vnitřního finančního předpisu týkající se odměňování členů správní rady a rozhodnutí o návrhu vnitřního finančního předpisu týkajícího se odměňování členů správní rady
 20. Závěr

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy