RM-SYSTÉM»Události»Pražská plynárenská, a.s. - Oznámení uvedené v obchodním věstníku

Pražská plynárenská, a.s. - Oznámení uvedené v obchodním věstníku

14.05.2014 13:57
Představenstvo společnosti Pražská plynárenská, a.s., Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČO: 60193492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 (dále jen »Společnost«) v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti v platném znění oznamuje, že na valné hromadě Společnosti konané dne 5. 5. 2014 ve 14:00 hodin na adrese Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00 bylo přijato následující usnesení valné hromady projednávané jako bod č. 3 pořadu jednání valné hromady:

»Valná hromada rozhoduje o tom, že na společnost Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 264 42 272, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, jakožto hlavního akcionáře společnosti vlastnícího akcie na společnosti v rozsahu 489 568 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 943 779 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
a tedy vlastnícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti přesahující 90 %, přecházejí ostatní akcie na společnosti. Protiplnění poskytované těm akcionářům společnosti, jejichž akcie na společnosti přecházejí na hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti, činí částku ve výši 5.660,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CZ 0005084350) a částku ve výši 5.660,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CZ 0005123208). Protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy bude ve prospěch hlavního akcionáře proveden zápis na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů.«

Výše protiplnění za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč Společnosti byla určena na základě znaleckého posudku předloženého Hlavním akcionářem Společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 26442272, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00 a vypracovaného znaleckým ústavem NSG Morison znalecký ústav s.r.o., přičemž navrhovaná výše protiplnění byla podložena závěrem znaleckého posudku, který zní následovně:

»S ohledem na účel a předmět ocenění, poskytnuté informace, provedená šetření, vymezené předpoklady a použitou metodologii bylo provedeno ocenění a stanovena hodnota společnosti Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ: 601 93 492, k datu ocenění 31. 12. 2013 ve výši: 8.150.429.000,- Kč (slovy: osm
miliard sto padesát milionů čtyři sta dvacet devět tisíc korun českých) a stanovena tržní hodnota účastnických cenných papírů PPAS o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ve výši: 5.660,- Kč/1 akcie (slovy: pět tisíc šest set šedesát korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 5.660,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti Pražská plynárenská, a.s., při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů k datu 31. 12. 2013 a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku.«

Představenstvo Společnosti výslovně upozorňuje akcionáře Společnosti, že úplné znění Notářského zápisu NZ 257/2014 o přijatém usnesení valné hromady Společnosti konané dne 5. 5. 2014 je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti.

V Praze dne 9. 5. 2014

Představenstvo společnosti Pražská plynárenská, a.s.

Informace uvedená v obchodním věstníku


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy