RM-SYSTÉM»Události»Prodej české pobočky SOCIETE GENERALE Komerční bance, a.s.

Prodej české pobočky SOCIETE GENERALE Komerční bance, a.s.

21.02.2002 00:00
Oznámení o uložení návrhu smlouvy o prodeji části podniku do sbírky listin.
Oznámení o uložení návrhu smlouvy o prodeji části podniku do sbírky listin

Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, 114 07, IČ 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1360
o z n a m u j e
ve smyslu ustanovení § 67a odst. 5 a § 220d odst. 1 první věta obchodního zákoníku, že ode dne 25. února 2002 bude uložen do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 1360, návrh smlouvy o prodeji části podniku (dále jen "smlouva") po přezkoumání dozorčí radou, spolu se zprávou znalce, která byla vypracována na základě ustanovení § 67a odst. 3 a § 220c obchodního zákoníku za účelem přezkoumání smlouvy z hlediska správnosti ceny.

Účastníky smlouvy jsou:

1) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., se sídlem 29, BLD Haussmann, 75009 Paříž, Francie, číslo registrace ve francouzském obchodním rejstříku: R.C.S. Paris B 552 120 222 (1955B12022), jako prodávající a

2) Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1360, jako kupující.

Předmětem smlouvy je prodej části podniku prodávajícího představované její českou pobočkou SOCIETE GENERALE, pobočka Praha, umístěnou v Praze 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 23517 na kupujícího podle § 476 a násl. obchodního zákoníku.

Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou závazek prodávajícího odevzdat uvedenou část podniku kupujícímu a převést vlastnické právo k uvedené části podniku na kupujícího a závazek kupujícího převzít závazky prodávajícího související s uvedenou částí podniku a zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši 1.030.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda třicet milionů korun českých).

Zdroj:Představenstvo Komerční banky, a. s.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy