RM-SYSTÉM»Události»Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - Valná hromada 2014

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - Valná hromada 2014

30.04.2014 14:28
Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Sídlo: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO: 45193665 společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíle B, vložce 347 svolává řádnou valnou hromadu na 28. květen 2014 od 10.00 hodin do hotelu Mamaison Business & Conference Hotel Imperial, Ostrava, Tyršova 6, 701 38 Ostrava.

Pořad jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. Vyjádření představenstva: Podle § 357 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále také i jen »zákona o obchodních korporacích«) má akcionář právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení, přičemž stanovy společnosti mohou určit přiměřené časové omezení pro přednesení této žádosti event. omezit rozsah písemné žádosti. Podle § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích v případě, kdy toto není obsaženo ve stanovách, určí podmínky představenstvo. Za tímto účelem a s ohledem na zjištění práva akcionářů uplatnit své požadavky a návrhy je zpracován a předkládán valné hromadě ke schválení jednací a hlasovací řád.
 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 4. Prezentace těchto Výroční zprávy za rok 2013, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a Řádné účetní závěrky za rok 2013.
 5. Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku. Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2013, návrh na rozdělení zisku, stanovení tantiém. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2013 byl rozdělen na příděl do rezervního fondu, na vyplacení podílu na zisku akcionářům, pro potřeby investiční výstavby a obnovy infrastruktury s tím, že zbytek vykázaného zisku zůstane v nerozděleném zisku.
 6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013, návrhuna rozdělení zisku za rok 2013 a výsledek přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013. Vyjádření představenstva: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013. Po provedení přezkumu zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a údaje ve zprávě odpovídají informacím o propojených osobách uvedených v účetní závěrce za rok 2013.
 7. Schválení: a) zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, výroční zprávy za rok 2013, řádné účetní závěrky za rok 2013 b) rozdělení zisku dosaženého za rok 2013 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku.
 8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2014 včetně výroční zprávy za rok 2014 a zprávy o vztazích za rok 2014.
 9. Změna stanov společnosti a rozhodnutí o podřízenosti se zákonu o obchodních korporacích.
 10. Volba členů představenstva.
 11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.
 12. Volba členů dozorčí rady.
 13. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
 14. Schválení nových smluv o výkonu funkce stávajících členů dozorčí rady.
 15. Závěr valné hromady.

Více informací zde


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy