RM-SYSTÉM»Události»Telefónica Czech Republic - Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Telefónica Czech Republic - Pozvánka na valnou hromadu společnosti

28.04.2014 08:14
Představenstvo akciové společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 19. května 2014 od 16:00 hodin na adresu Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 - Michle

Pořad řádné valné hromady

  1. Zahájení
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
  4. Závěr

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 12. květen 2014. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy