RM-SYSTÉM»Události»Pražská plynárenská, a.s. - Valná hromada

Pražská plynárenská, a.s. - Valná hromada

24.04.2014 16:02
Představenstvo akciové společnosti Pražská plynárenská, a.s., sídlo: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČO: 60193492, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti v platném znění svolává na žádost akcionáře - společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 5. 5. 2014 ve 14.00 hodin na adrese Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08

Pořad jednání

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů valné hromady
  3. Přechod účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře Společnosti
  4. Udělení souhlasu valné hromady se zřízením zástavního práva k akciím na jméno
  5. Volba členů dozorčí rady Společnosti
  6. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti
  7. Závěr

Více informací k nalezení v obchodním věstníku


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy