RM-SYSTÉM»Události»Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - Valná hromada

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - Valná hromada

24.04.2014 15:58
Představenstvo společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Sídlo: Hybešova 254/16, 657 33 Brno IČO: 46347275 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami společnosti svolává na pátek 23. 5. 2014 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky - Pisárecká 1, Brno XXII. řádnou valnou hromadu

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
  2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zrušení dosavadního znění stanov společnosti ve všech ustanoveních a schválení nového úplného znění stanov společnosti v souvislosti s rozhodnutím společnosti o podřízení se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souvislosti se zrušením oboru činnosti »Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží« a schválením předmětu podnikání »Čištění a praní textilu a oděvů«
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2013, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013
  5. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2013, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
  6. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
  7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2013, schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
  8. Projednání okolností týkajících se zákazu konkurence členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
  9. Určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů pro roky 2014, 2015 a 2016
  10. Závěr valné hromady

Více informací k nalezení v obchodním věstníku


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy