RM-SYSTÉM»Události»ČNP - Valná hromada

ČNP - Valná hromada

24.04.2014 15:47
Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s., Sídlo: v Praze 10 - Strašnice, Počernická 168, IČO: 00001082 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu BXXXVI, vložka 39 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 23. května 2014 od 9.30 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení.
 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013.
 4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.
 5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2013 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2013, zprávě o vztazích a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.
 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetkuspolečnosti za rok 2013, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.
 7. Volba členů dozorčí rady a člena představenstva.
 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a změny ve smlouvách o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady v souvislosti se změnou zákonů.
 9. Změna stanov včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku.
 10. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2014.
 11. Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2014.
 12. Závěr.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy