RM-SYSTÉM»Události»Komerční banka, a.s. - Informace o konání řádné valné hromady

Komerční banka, a.s. - Informace o konání řádné valné hromady

28.03.2014 08:05
Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „banka“),

která se bude konat dne 30. dubna 2014 od 13.00 hodin Velkém sálu Slovanského domu, Na Příkopě 22, Praha 1.

 

Pořad jednání:
Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2013
Projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky za rok 2013
Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2013, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013
Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2013
Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
Určení auditora k provedení povinného auditu

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. duben 2014. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Komerční banky, a. s., k tomuto rozhodnému dni.

 

Pozvánka na VH a návrhy usnesení

Formulář plné moci

Pravidla pro přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování na valné hromadě

Celkový počet akcií vydaných ke dni uveřejnění oznámení o konání valné hromady

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku za rok 2013

Dokumenty k programu jednání VH (více dokumentů)

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy