RM-SYSTÉM»Události»Šmeral Brno a.s. - Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Šmeral Brno a.s. - Oznámení o konání mimořádné valné hromady

27.12.2013 12:12
Představenstvo akciové společnosti Šmeral Brno a.s. Sídlo: Brno, Křenová 65c, PSČ 602 00 IČ: 46346139 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 718 svolává na žádost akcionáře B.G.M. holding a.s. mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 20. 1. 2014 od 10.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
  3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
  4. Schválení smluv o výkonu funkce.
  5. Závěr.

V bodě 3 bude valné hromadě předložen návrh na změnu stanov společnosti, který se týká uvedení znění stanov do souladu se zákonem o obchodních korporacích, zejména následující podstatné obsahové změny stanov:

a) Podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
b) Úprava způsobu zastupování společnosti.
c) Změna svolávání valné hromady.
d) Upřesnění působnosti valné hromady.
e) Redukce textu stanov o záležitosti, které podle zákona o obchodních korporacích nemusí být obsahem stanov (zvýšení či snížení základního kapitálu, splácení emisního kurzu, zrušení společnosti, rezervní fond).

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 13. 1. 2014. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená k rozhodnému dni v zákonem stanovené evidenci cenných papírů, nebo její zástupce.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 9.30 hodin. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce akcionáře - právnické osoby
- nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu předloží rovněž aktuální (ne starší tří měsíců) výpis z obchodního rejstříku. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že návrh změn stanov je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Představenstvo Šmeral Brno a.s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy