RM-SYSTÉM»Události»České vinařské závody a.s. - Oznámení v Obchodním věstníku

České vinařské závody a.s. - Oznámení v Obchodním věstníku

04.12.2013 14:17

České vinařské závody a.s.
Sídlo: Praha 4 - Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16
IČ: 60193182

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka č. 2357

(dále jen »Společnost«)

tímto ve smyslu ustanovení § 113 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 21. listopadu 2013 v zasedací místnosti administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s., v Brně, Heršpická 758/13 přijala rozhodnutí o změně formy a přeměně podoby všech kmenových akcií Společnosti, celkem 321.673 ks zaknihovaných akcií znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na 321.673 ks akcií v listinné podobě znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Vlastníkům přeměněných cenných papírů vznikne právo na vydání listinného cenného papíru Společností dnem zrušení evidence emise zaknihovaného cenného papíru v centrálním depozitáři. Po zrušení evidence emise zaknihovaného cenného papíru bude Společností bez zbytečného odkladu zveřejněna v Obchodním věstníku, uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.cvz.cz výzva vlastníkům cenných papírů Společnosti k jejich převzetí v listinné podobě. Vzhledem k přijetí rozhodnutí o změně formy akcií z majitele na jméno bude výzva k převzetí listinných cenných papírů vlastníkům tohoto cenného papíru uveřejněna v souladu s přijatým rozhodnutím o změně stanov Společnosti, jež nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, v celostátně distribuovaném tištěném deníku Lidové noviny, jímž je nahrazeno oznamování akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

České vinařské závody a.s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy