RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

20.11.2013 14:47
Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. Sídlo: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 45193070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 20. prosince 2013 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Změna stanov společnosti
  4. Volba člena představenstva
  5. Schválení odměny za výkon funkce člena představenstva
  6. Schválení smlouvy a odměny za výkon funkce člena představenstva
  7. Schválení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních orgánů a dalšími manažery pro členy představenstva a dozorčí rady
  8. Závěr


Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 13. prosince 2013 a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář-fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář-právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady ne starším tří měsíců, případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce přede dnem konání valné hromady. V případě, že osoba jednající za akcionáře-právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře-právnické osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře-právnické osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře-právnickou osobu na této plné moci budou úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci bude úředně ověřen. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pokud oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku musí být při prezenci odevzdány.

Informační středisko bude otevřeno v den konání valné hromady od 8.00 hodin. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

Informace pro akcionáře ke změně stanov společnosti:

Podstatou navrhované změny stanov je úprava svolávání valné hromady v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva provedenou též zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Návrh změn stanov je pro akcionáře k dispozici v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení (kontaktní číslo telefonu 595 956 130). Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy