RM-SYSTÉM»Události»České vinařské závody a.s. - Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti

České vinařské závody a.s. - Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti

29.10.2013 12:53
Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s., Sídlo: Praha 4 - Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČ: 60193182, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2357, svolává na základě žádosti akcionáře uvedeného v ust. § 181 odst. 1 obchodního zákoníku mimořádnou valnou hromadu na den 21. listopadu 2013 od 14.00 hodin do zasedací místnosti administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 758/13 (III. podlaží).

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
  2. Projednání a schválení změny formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno.
  3. Projednání a schválení přeměny podoby akcií ze zaknihované na listinnou
  4. Projednání a schválení změn stanov společnosti.
  5. Projednání a schválení změn stanov společnosti s účinností od 1. 1. 2014.
  6. Závěr valné hromady.

Evidence přítomných akcionářů bude zahájena ve 13.30 hodin v místě konání mimořádné valné hromady. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 14. 11. 2013. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat akcionářská práva mají akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů emitenta České vinařské závody a.s.
Akcionář se může nechat zastupovat zástupcem, který je povinen předložit písemnou plnou moc s ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi včetně hlasování na valné hromadě, akcionář nemusí vykonat hlasovací práva se všemi jeho akciemi stejným způsobem, to platí i pro jeho zmocněnce. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce, přitom členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace dle § 184 odst. 5 ObchZ.

Při zápisu do evidence přítomných akcionářů akcionář, jeho zástupce nebo osoba jednající jménem právnické osoby oprávněné k výkonu práv akcionáře předloží platný průkaz totožnosti, právnické osoby odevzdají originální nebo úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku, v případě zmocnění zmocněnec odevzdá písemnou plnou moc, která musí mít náležitosti podle předchozího odstavce.

Hlasování na mimořádné valné hromadě bude veřejné prostřednictvím hlasovacích lístků, přičemž každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie má jeden hlas. Celkový počet emitovaných akcií je 321 673 ks akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nejméně 5 pracovních dnů před jejím konáním a má právo žádat
zařazení určené záležitosti na program jednání valné hromady ve lhůtě dle zákona.

K bodu 2. pořadu jednání MVH: Navrženou záležitostí k projednání je změna formy akcií na formu na jméno, což indikuje i změnu stanov.
K bodu 3. pořadu jednání MVH: Navrženou záležitostí k projednání je přeměna podoby akcií ze zaknihované na listinnou, což indikuje i změnu stanov.
Podstata navrhovaných změn stanov společnosti podle bodu 4. pořadu jednání MVH spočívá v úpravě stanov související se změnou formy a podoby akcií a dále přizpůsobení stanov skutečnosti, že akcie společnosti nejsou obchodovány na regulovaném trhu.
Podstata navrhovaných změn stanov společnosti podle bodu 5. pořadu jednání MVH spočívá v úpravě způsobu svolání valné hromady s ohledem na rekodifikaci civilního práva. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře se navrhuje nahradit uveřejněním pozvánky v celostátně distribuovaném tištěném deníku.

Návrh změn stanov společnosti je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 11.00 hodin počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
Stanovy neumožňují hlasovat elektronickým prostředkem.

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.

Ing. Miroslav Kurka

JUDr. František Doubek

Ing. Jiří Němec

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy