RM-SYSTÉM»Události»Česká spořitelna: hospodaření v roce 2001

Česká spořitelna: hospodaření v roce 2001

10.02.2002 00:00
Česká spořitelna v roce 2001 meziročně výrazně zlepšila nekonsolidovaný hrubý zisk: podle předběžných neauditovaných českých účetních standardů (CAS) činí 4,304 miliardy Kč (proti 295 milionům Kč v roce 2000)

Česká spořitelna hodnotí své výsledky v první řadě podle mezinárodních účetních standardů (IAS). Konsolidované výsledky za rok 2001 s předběžným výrokem auditora podle IAS zveřejní Česká spořitelna 22. března 2002.

K 31. prosinci 2001 vykázala Česká spořitelna podle neauditovaných, českých účetních standardů (CAS) nekonsolidovaný zisk před zdaněním ve výši 4 304 miliony Kč, což je výrazné zlepšení ve srovnání s rokem 2000, kdy zisk před zdaněním činil 295 milionů Kč.

Čistý zisk dosáhl výše 3 034 miliónů korun. Za rok 2000 činil 4 860 miliónů korun, tehdy však byla jeho výše mimořádně ovlivněna zaúčtováním odložené daně v objemu 4 590 miliónů korun.

Česká spořitelna dosáhla meziročního zvýšení provozního zisku o 32% na 8 229 milionů Kč zásluhou dynamického růstu provozních výnosů, které převýšily nutné navýšení provozních nákladů.

Objem bilanční sumy České spořitelny ke konci roku 2001 narostl o 13% na 509 miliard korun.

Primární vklady vzrostly meziročně k 31. prosinci 2001 o 10% na 354 miliard korun.


Hlavní faktory, které měly vliv na zisk

Meziroční nárůst čistého úrokového výnosu o 21% rostoucí objem primárních vkladů a jejich úspěšné umístění na finančních trzích umožnilo nárůst čistého úrokové
'Česká spořitelna v roce 2001 meziročně výrazně zlepšila nekonsolidovaný hrubý zisk: podle předběžných neauditovaných českých účetních standardů (CAS) činí 4,304 miliardy Kč (proti 295 milionům Kč v roce 2000)

Česká spořitelna hodnotí své výsledky v první řadě podle mezinárodních účetních standardů (IAS). Konsolidované výsledky za rok 2001 s předběžným výrokem auditora podle IAS zveřejní Česká spořitelna 22. března 2002.

K 31. prosinci 2001 vykázala Česká spořitelna podle neauditovaných, českých účetních standardů (CAS) nekonsolidovaný zisk před zdaněním ve výši 4 304 miliony Kč, což je výrazné zlepšení ve srovnání s rokem 2000, kdy zisk před zdaněním činil 295 milionů Kč.

Čistý zisk dosáhl výše 3 034 miliónů korun. Za rok 2000 činil 4 860 miliónů korun, tehdy však byla jeho výše mimořádně ovlivněna zaúčtováním odložené daně v objemu 4 590 miliónů korun.

Česká spořitelna dosáhla meziročního zvýšení provozního zisku o 32% na 8 229 milionů Kč zásluhou dynamického růstu provozních výnosů, které převýšily nutné navýšení provozních nákladů.

Objem bilanční sumy České spořitelny ke konci roku 2001 narostl o 13% na 509 miliard korun.

Primární vklady vzrostly meziročně k 31. prosinci 2001 o 10% na 354 miliard korun.


Hlavní faktory, které měly vliv na zisk

Meziroční nárůst čistého úrokového výnosu o 21% rostoucí objem primárních vkladů a jejich úspěšné umístění na finančních trzích umožnilo nárůst čistého úrokového výnosu.
rZvyšující se počet provedených transakcí a rozšíření nabídky České spořitelny v oblasti produktů a služeb pozitivně ovlivnilo objem čistého příjmu z poplatků a provizí, který ve srovnání s rokem 2000 vzrostl o 29% na 6 106 miliónů korun.

Všeobecné provozní náklady meziročně vzrostly o 13% vlivem nezbytných transformačních nákladů a vlivem technologických změn v oblasti IT, Klientského centra a Kartového centra.

Saldo mimořádných výnosů a nákladů činilo 195 milionů korun, což je výrazné zlepšení proti roku 2000 (-1 246 milionů korun), kdy byla tato položka negativně ovlivněna metodickým vlivem jednorázového přecenění finančních derivátů v portfoliu České spořitelny s dopadem v objemu -1 417 miliónů korun.


Vybrané údaje z obchodní činnosti

Pokračoval nárůst primárních vkladů, které se v meziročním srovnání zvýšily o 10% na 354 miliard korun, z čehož vklady v cizích měnách představují 18 miliard. Podíl termínovaných vkladů tvoří 58%.

Úvěry fyzickým osobám narostly meziročně o 18% a dosahují úrovně 38 miliard korun. Česká spořitelna dosáhla výrazného úspěchu na trhu hypotečních úvěrů, když za rok 2001 poskytla více než 5 000 hypotečních úvěrů fyzickým osobám v objemu přes pět miliard korun.

Výraznou dynamiku růstu zaznamenalo přímé bankovnictví např. komplexní služba Servis 24 získala od září 2001 za pouhé čtyři měsíce své existence 83 tisíc klientů.

Počet vydaných platebních karet vzrostl v průběhu roku 2001 o více než 200 tisíc karet, celkový počet aktivních karet tak překročil magickou hranici 2 miliónů a ke konci roku 2001 činil více než 2,2 miliónu. Klienti mohou využívat síť 954 bankomatů, což představuje rozšíření o 60 bankomatů a více než 14 tisíc obchodních míst umožňujících placení kartami jsou smluvními partnery České spořitelny.

Počet sporožirových účtů dosáhl 2,75 miliónu.

Meziroční zvýšení pohledávek za klienty o 53 miliard korun, je především ovlivněno přeřazením pohledávek vůči České konsolidační agentuře v celkovém objemu 37 miliard korun z mezibankovních pohledávek do klientských v důsledku transformace Konsolidační banky na Českou konsolidační agenturu.

K 31.12. 2001 pracovalo v České spořitelně 11 958 zaměstnanců, tj. o 2 193 méně než ke stejnému datu roku 2000. Rovněž počet poboček zaznamenal meziroční pokles o 23 na současných 684.

České účetní standardy (CAS)

Předběžné, nekonsolidovné, neauditované

V  mil. Kč

31.12.2000

31.12.2001

Změna

v %

Čistý příjem z  úroků

11 016

13 291

+21 %

Čisté příjmy z  poplatků a provizí

4 733

6 106

+29 %

Ostatní provozní výnosy

2 840

2 778

-2 %

Všeobecné provozní náklady

-12 353

-13 945

+13 %

Provozní zisk

6 236

8 229

+32 %

Tvorba a použití opravných položek a rezerv a ostatní náklady

-4 695

-4 120

-12 %

Saldo mimořádných výnosů a nákladů

-1 246

195

n/a

Zisk/ztráta za účetní období před zdaněním

295

4 304

n/a

Daň z  příjmu, odložená daň

4 565

-1 270

n/a

Zisk/ztráta za účetní období

4 860

3 034

-38 %

Bilance aktiv a pasiv

[k 31. 12. 2001]

České účetní standardy (CAS)

Předběžné, nekonsolidovné, neauditované

V  mil. Kč

31.12.2000

31.12.2001

Změna

v %

Pokladní hotovost, vklady u emisních bank

20 556

22 866

+11 %

Státní pokladniční poukázky a jiné pokladní poukázky přijímané ČNB k  refinancování

85 815

64 622

-25 %

Pohledávky za bankami

138 631

106 063

-23 %

Pohledávky za klienty

107 147

160 351

+50 %

Dluhopisy a jiné CP s  pevným výnosem určené k  obchodování

1 401

9 421

+572 %

Akcie a jiné CP s  proměnlivým výnosem určené k  obchodování

7 412

85

-99 %

Majetkové účasti

1 218

1 276

+5 %

Ostatní finanční investice

53 511

104 084

+95 %

Hmotný a nehmotný majetek

17 659

19 092

+8 %

Ostatní aktiva

15 970

21 039

+32 %

Aktiva celkem

449 319

508 898

+13 %

       

Závazky k  bankám

67 710

76 841

+13 %

Závazky ke klientům

327 893

362 968

+11 %

Vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy

5 510

11 323

+106 %

Podřízená pasiva

5 500

5 500

0 %

Rezervy

7 016

8 252

+18 %

Ostatní pasiva

15 382

20 794

+35 %

Vlastní kapitál

20 309

23 220

+14 %

z  toho: Základní jmění

15 200

15 200

0 %

Pasiva celkem

449 319

508 898

+13 %

 

ZDROJ: Klára Gajdušková, Hana Urbanová

Tisková mluvčí Vztahy k  investorům

Tel: 02-6107-4459 Tel: 02-6107-3185 kgajduskova@csas.cz hurbanova@csas.cz

'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.