RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o Corporate action – KIT Digital, Inc.

Oznámení o Corporate action – KIT Digital, Inc.

05.09.2013 17:07

Vážení účastníci trhu,

dovolujeme si Vás informovat, že společnost KIT Digital, Inc. v rámci reorganizace schválené dne 5.8.2013 emitovala warranty (ISIN US72141R1178), jejichž uplatněním lze upsat akcie nově vzniklé společnosti Piksel, Inc. Warranty obdržel každý držitel akcií společnosti KIT Digital, Inc. (ISIN US4824702009) v poměru 1:1. Nárok na připsání warrantů v uvedeném poměru měli ti účastníci trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále jen „RMS") resp. jejich klienti, kteří drželi cenné papíry vypořádané nejpozději k výše uvedenému datu na účtech v samostatné evidenci vedené RMS. Emitované warranty nejsou veřejně obchodovatelné, nejsou ani převoditelné na jinou osobu a je možné je uplatnit pouze v celém rozsahu, tedy nikoliv částečně.

Úpis akcií společnosti Piksel, Inc. je možné provést uplatněním warrantů v poměru 1:1, tedy za 1 ks warrantu je možné upsat 1 akcii společnosti Piksel, Inc.. Upisovací cena byla stanovena na 0,205 USD za akcii.
Je možné nakoupit i dodatečné akcie spol. Piksel, Inc., a to do maximálního počtu dle vzorce uvedeného ve formuláři Beneficial Owner Election Form.
Tento nákup je však nenárokový, není tedy možné domáhat se jeho uplatnění. Warranty jsou neobchodovatelné, nepřevoditelné a je možné je uplatnit pouze v plném rozsahu (částečné uplatnění není možné). Neuplatněné warranty po upisovacím období pozbydou svého práva a stanou se tak bezcennými.
Poplatek za provedení úpisu stanovuje RMS individuálně pro tento případ v pevné výši 300 Kč.
Samotné datum připsání akcií společnosti Piksel, Inc., zatím společnost neoznámila.

-Nad rámec svých informačních povinností považuje RMS za vhodné účastníky trhu - potenciální investory upozornit na několik následujících skutečností. Dle dostupných dokumentů a vyjádření společnosti tyto akcie nejsou kotovány na regulovaném trhu, uvedená společnost nemá ani v záměru je v budoucnu na veřejný trh uvést a ani RMS nemá záměr zařadit je na Mnohostranný obchodní systém. Vzhledem k výše uvedenému RMS upozorňuje svoje účastníky a jejich klienty, že hodnota akcií získaných uplatněním warrantů společnosti KIT Digital, Inc. není a nebude stanovena trhem a jejich budoucí hodnotu, případně dividendovou výnosnost nelze nijak predikovat. RMS dále uvádí, že společnost Piksel, Inc., dle svého vlastního vyjádření není schopna v současnosti dostát svým informačním povinnostem a poskytnout vlastníkům warrantů a akcií společnosti aktuální informace o finanční situaci společnosti.
Pokud tedy účastník RMS resp. klient účastníka využije warranty k nákupu akcií společnosti Piksel, Inc., ponese rizika spojená s vlastnictvím akcií. Cena akcie se může měnit výrazně v souvislosti s množstvím faktorů, které mohou být nad možnostmi působnosti samotné společnosti a v případě poklesu hodnoty akcií může účastník RMS resp. jeho klient realizovat výraznou ztrátu hodnoty své investice.
RMS jakožto provozovatel vypořádacího systému i přes výše uvedená rizika uplatnění warrantů umožňuje, neboť pro jejich držitele představuje časově omezený úpis jedinou možnost, jak za ně získat protiplnění v podobě akcií společnosti Piksel, Inc., jinak bez náhrady propadnou. RMS nicméně dodává, že touto cestou pouze umožňuje účast v úpisu osobám oprávněným z titulu držby příslušných warrantů, tedy účast v tzv. „korporátní akci" přístupné pouze jednoznačně omezenému okruhu osob, a v žádném případě tuto korporátní akci nepovažuje za veřejnou nabídku koupě akcií. Instrukce k úpisu je možné podat pouze osobním podáním pokynu a vyplněním speciálního formuláře vyžadovaného emitentem, a to na centrálním pracovišti RMS a na obchodních místech RMS. Podáním této instrukce účastník RMS prohlašuje, že si je vědom veškerých rizik spojených s takovou investicí a příslušné investiční rozhodnutí činí plně na vlastní odpovědnost a riziko. Lhůta pro podání instrukce je ze strany RMS nastavena na 9.9.2013 12:00 a nebudou-li warranty do uvedené lhůty uplatněny, stanou se bezcennými.

Veškeré informace k reorganizaci jsou k dispozici na webových stránkách emitenta.

Souhrnná informace pro budoucí akcionáře je k dispozici zde.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.