RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada Východočeské plynárenské, a.s

Mimořádná valná hromada Východočeské plynárenské, a.s

10.02.2002 00:00
Představenstvo akciové společnosti Východočeská plynárenská, a.s. s v o l á v áMIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADUna čtvrtek 7. února 2002 v 10.00 hodin do zasedací místnosti v prvním patře budovy závodu Hradec Králové Východočeské plynárenské, a.s. Hradec Králové, Pražská ulice 485, 501 17 Hradec Králové.
Představenstvo akciové společnosti Východočeská plynárenská, a.s. s v o l á v áMIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADUna čtvrtek 7. února 2002 v 10.00 hodin do zasedací místnosti v prvním patře budovy závodu Hradec Králové Východočeské plynárenské, a.s. Hradec Králové, Pražská ulice 485, 501 17 Hradec Králové, s tímto programem:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
2. Projednání žádosti o udělení souhlasu se zastavením akcií na jméno
3. Závěr valné hromady

Projednávané materiály obdrží akcionáři v sídle akciové společnosti v pracovní dny v termínu od 31. ledna 2002 do 6. února 2002 v době od 8.00 do 15.00 hodin a v informačním středisku před začátkem valné hromady. Představenstvo společnosti svolává mimořádnou valnou hromadu k projednání žádosti akcionáře o souhlas se zastavením akcií na jméno. Podle článku 7, odstavce 3. platných stanov společnosti musí mít majitel akcií na jméno k jejich převodu souhlas valné hromady a tedy dle ustanovení § 156 odstavce 5. zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku je nutný souhlas valné hromady též k zastavení těchto akcií.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 31. leden 2002. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním ověřeným výpisem z obchodního rejstříku není-li statutárním orgánem, také písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce měst a obcí se prokazuje obdobně, avšak místo výpisu z obchodního rejstříku předloží ověřený doklad o přidělení IČO obci (městu) a úředně ověřené usnesení zastupitelstva o volbě starosty (primátora). Zástupce akcionáře na základě zmocnění je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemné zmocnění, podepsané zastoupeným akcionářem, z něhož vyplývá akceptace tohoto zmocnění a rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li mu zároveň ve zmocnění udělen pokyn, jak má hlasovat.

Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionáře nijak dotčena.

Zdroj: Představenstvo Východočeská plynárenská, a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.