RM-SYSTÉM»Události»Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - Oznámení o výplatě dividend za rok 2012

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - Oznámení o výplatě dividend za rok 2012

10.07.2013 14:24
Představenstvo společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s., Sídlo: Mariánské Lázně, Masarykova 22/5, okres Cheb, IČ: 45359113 v souladu s ustanovením § 178 obchodního zákoníku, v platném znění, oznamuje:

že řádná valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. dne 25. 6. 2013 rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2012 a jeho použití na výplatu dividend ve výši 123,- Kč na jednu akcii před zdaněním, akcionářům zapsaným ve výpisu z registru emitenta ke dni 25. 6. 2013, 24.00 hodin. Dividenda je splatná ode dne 22. 7. 2013, a to tak, že:

I. Technické provedení výplaty
Technickým provedením výplaty dividendy byla pověřena Komerční banka a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054.

II. Místo výplaty dividendy
Místo výplaty dividendy je určeno v souladu s valnou hromadou schváleným způsobem výplaty dividendy, jak je specifikováno níže.

III. Způsob výplaty dividendy akcionářům - fyzickým a právnickým osobám

3.1. Fyzické osoby
Dividenda bude oprávněným osobám vyplacena v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na všech pobočkách Komerční banky, a.s., na základě předložení platného průkazu totožnosti nebo předložení úředně ověřené plné moci a průkazu totožnosti zplnomocněného. Žádost
lze doručit poštou na adresu: Komerční banka, a.s., útvar 2194, Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1 nebo osobně na kteroukoli pobočku Komerční banky, a.s. V případě zaslání žádosti poštou musí být podpis žadatele úředně ověřen. V případě osobního doručení není
úřední ověření podpisu žadatele nutné, pokud akcionář umožní přejímajícímu pověřenému zaměstnanci banky zkontrolovat jeho totožnost podle platného dokladu totožnosti.

3.2. Právnické osoby
Dividenda bude oprávněným osobám vyplacena v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na všech pobočkách Komerční banky, a.s., na základě písemné žádosti nebo s uvedeným bankovním spojením. Žádost musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za společnost a jejich podpisy musí být úředně ověřeny. K žádosti je nutno přiložit výpis
z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřená kopie) ne starší tří měsíců. Pokud žádost není podepsána přímo akcionářem, musí být k žádosti navíc přiloženo (originál nebo úředně ověřená kopie) oprávnění jednat za akcionáře (plná moc, pověření apod.). Žádost
lze doručit poštou na adresu: Komerční banka, a.s., útvar 2194, Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1 nebo osobně na kteroukoli pobočku Komerční banky, a.s.

Ing. Lev Novobilský
předseda představenstva
Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy