RM-SYSTÉM»Události»Oznámeni o vyplatě dividendy za rok 2012 společnosti ENERGOAQUA, a. s.,

Oznámeni o vyplatě dividendy za rok 2012 společnosti ENERGOAQUA, a. s.,

10.07.2013 13:31
Představenstvo obchodní společnosti ENERGOAQUA, a. s., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ:15503461 zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B., vložka 334 oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 28. června 2013 schválila výplatu dividend za rok 2012

1. Výše dividendy
Dividenda činí 200,00 Kč před zdaněním na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, resp. 1,60 Kč před zdaněním na každou akcii o jmenovité hodnotě 8,00 Kč
2. Finanční instituce, prostřednictvím které bude výplata provedena
:
Československá obchodní banka, a.s.
3. Rozhodný den
Dividenda připadající na akcie vydané v zaknihované podobě bude vyplacena akcionářům, kteří jsou uvedeni ve výpisu emitenta k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, jímž je den konání valné hromady. Samostatné právo na výplatu dividendy je nutno prokázat. Dividenda připadající na akcie vydané v listinné podobě ve formě na majitele bude vyplacena osobám, které při uplatnění práva na dividendu předloží společnosti listinné akcie, přičemž se má za to, že ten, kdo při uplatnění práva na dividendu předloží společnosti listinné akcie, byl oprávněn vykonávat toto právo k rozhodnému dni.
4. Termín splatnosti dividendy
První část dividendy ve výši 100,00 Kč před zdaněním připadající na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč je splatná do 31.12. 2013 a druhá část dividendy ve výši 100,00 Kč před zdaněním připadající na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč je splatná do 31.12. 2014.
Dividenda ve výši 1,60 Kč připadající na každou akcii o jmenovité hodnotě 8,00 Kč je splatná do 31.12. 2013.
5. Místo a způsob výplaty dividendy
a) První výplata dividendy
Dividenda, jejíž výše pro jednoho akcionáře nepřesáhne 300,00 Kč, se vyplácí v hotovosti v sídle společnosti vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 08:00 do 12:00 hodin. První výplata dividendy přesahující částku uvedenou v předchozím odstavci bude provedena společností na její náklady a nebezpečí poštovní nebo šekovou poukázkou na adresu akcionáře vedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů v části určené pro emitenta. Akcionář odpovídá za správnost údajů vedených o akcionáři v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Na základě písemné žádosti akcionáře opatřené jeho úředně ověřeným podpisem lze dividendu vyplatit i příkazem k úhradě na účet akcionáře uvedený v žádosti. Je-li akcionářem právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, musí být k žádosti přiložen výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, příp. jeho úředně ověřený opis. V případě zahraničních osob musí být opatřen apostillou nebo superlegalizován v případech, kdy je to vyžadováno. Veškeré dokumenty či listiny musí být v českém jazyce nebo musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Zahraničním akcionářům bude dividenda zdaněna na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud předloží doklad o tom, že jsou osobami majícími bydliště či sídlo ve smluvním státě.
b) Opakovaná výplata dividendy
Akcionářům, kterým se nepodaří dividendu vyplatit výše uvedeným způsobem ve lhůtě splatnosti z důvodu na jejich straně, bude dividenda opakovaně vyplacena na základě jejich písemné žádosti a na jejich náklady a nebezpečí. Pro prokazování totožnosti, příp. oprávnění jednat za akcionáře platí předchozí ustanovení obdobně.
6. Zástavní právo a správa akcií
V případě výplaty dividendy z akcií, k nimž je zřízeno zástavní právo, bude dividenda vyplacena zástavci pouze s předchozím písemným souhlasem zástavního věřitele. V případě správce akcií ve smyslu § 36 odst. 6 zákona o cenných papírech, vyplatí společnost dividendu majiteli akcií za předpokladu, že tento předloží doklad, z něhož bude zřejmé, že byl majitelem akcií společnosti k rozhodnému dni.
7. Údaje o instituci vyplácející dividendy
První výplata dividendy poštovní nebo šekovou poukázkou nebo přímo na bankovní účet akcionáře bude provedena prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s. Opakovaná výplata dividendy bude provedena emitentem na náklad a nebezpečí akcionáře.

Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a. s.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy