RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o výplatě dividend společnosti Selgen a.s. za rok 2012

Oznámení o výplatě dividend společnosti Selgen a.s. za rok 2012

01.07.2013 13:03
Představenstvo akciové společnosti SELGEN, a. s., se sídlem: Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 37, IČ: 47116099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1828, oznamuje v souladu s ust. § 178 odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, že řádná valná hromada společnosti konaná dne 6. června 2013 schválila výplatu dividend ze zisku za rok 2012 takto:

1. akcionářům - fyzickým osobám:
1.1 v hotovosti ve všech prodejních místech Komerční banky, na základě předložení průkazu totožnosti nebo
1.2 bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě písemného sdělení bankovního spojení akcionářem nebo správcem akcií, které je možné odevzdat ve všech prodejních místech Komerční banky, a.s. Pokud písemné sdělení není podepsáno před zaměstnancem Komerční banky, a. s., musí být podpis úředně ověřen.
V případě zastupování akcionáře jinou osobou na základě plné moci musí být
podpis na plné moci rovněž úředně ověřen.

2. akcionářům - právnickým osobám:
výlučně bezhotovostním převodem z účtu banky na účet akcionáře nebo správce na základě písemného sdělení bankovního spojení akcionářem nebo správcem a předložením požadovaných dokladů:
2.1 při osobním předání sdělení na pobočce Komerční banky: Akcionář musí předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, odevzdá zástupce písemnou plnou moc s úředně ověřeným(i) podpisem(y) zmocnitele. Z plné
moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce.
Statutární orgán měst a obcí předloží usnesení zastupitelstva o volbě starosty a doklad o přidělení IČ.
Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.
2.2 při zaslání sdělení Komerční bance písemně: Podpisy na písemném sdělení musí být úředně ověřeny, ke sdělení musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, případně (u měst a obcí) úředně ověřené kopie usnesení zastupitelstva o volbě starosty a doklad o přidělení IČ.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy