RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o výplatě dividendy společnosti Pražská plynárenská, a.s. za rok 2012

Oznámení o výplatě dividendy společnosti Pražská plynárenská, a.s. za rok 2012

26.06.2013 16:53
Představenstvo společnosti Pražská plynárenská, a.s., Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ: 60193492, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337, oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 7. června 2013 schválila výplatu dividend za rok 2012.

1. Výše dividendy
Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním je 440,00 Kč.

2. Rozhodný den
Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie
k rozhodnému dni 7. 6. 2013.

3. Termín splatnosti dividendy
Dividenda je splatná do 3 měsíců od rozhodného dne, tj. do 7. 9. 2013. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy nezaviněný společností nebude společnost hradit. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty, začínající dnem 8. 9. 2013.

4. Místo a způsob výplaty dividendy
Výplata bude (s výjimkou výplaty mateřským společnostem podle § 19 odst. 1 a § 19 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pro které bude výplatu zajišťovat Pražská plynárenská, a.s.) provedena prostřednictvím služeb společnosti ADMINISTER, spol. s r.o.,
Husova 109, 284 01 Kutná Hora (dále jen »distributor«) takto:

a) První výplata dividendy
První výplata dividendy bude provedena na náklady a nebezpečí společnosti. Akcionář odpovídá za správnost údajů vedených o něm v centrální evidenci cenných papírů.

  • Tuzemským akcionářům fyzickým osobám bude dividenda zaslána prostřednictvím poštovní poukázky na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.
  • Tuzemským akcionářům právnickým osobám s dividendou po zdanění do částky 5000,- Kč včetně bude dividenda zaslána prostřednictvím poštovní poukázky na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.
  • Tuzemským akcionářům právnickým osobám s dividendou po zdanění nad částku 5000,- Kč bude dividenda převedena na bankovní účet.
  • Zahraničním akcionářům fyzickým i právnickým osobám bude dividenda převedena na bankovní účet nebo zaslána prostřednictvím šekové poukázky na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.
  • Nevyplacené dividendy za roky 2008, 2009, 2010 a 2011 budou při dodržení výše uvedených ustanovení opětně zaslány současně s dividendou za rok 2012.


b) Opětná výplata dividendy

  • Akcionářům, kterým se nepodaří dividendu vyplatit (např. z důvodu nesprávných údajů pro účely výplaty dividendy nebo nevyzvednutí dividendy), bude dividenda opětně vyplacena na základě individuální žádosti akcionáře a jím sdělených výplatních dispozic, přičemž pro postup při opětné výplatě dividendy platí výše popsané podmínky první výplaty přiměřeně.


Úplné znění usnesení valné hromady o výplatě dividendy je k dispozici u distributora dividendy a v sídle společnosti Pražská plynárenská, a.s.

Pražská plynárenská, a.s., současně upozorňuje, že ty své akcionáře, kteří (u fyzických osob zejména formou čestného prohlášení) neprokáží, že jsou rezidenty ČR nebo rezidenty jiného členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru, nebo rezidenty státu nebo jurisdikce, se kterými má ČR uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění upravující zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů, platnou a účinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů nebo které jsou smluvními stranami mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro ČR platná a účinná (dále jen »smluvní státy«), bude považovat za rezidenty mimosmluvních států a použije u nich sazbu daně ve výši 35% dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Dividendy budou zasílány prostřednictvím poštovních/šekových poukázek nebo převáděny na bankovní účty vždy nejpozději do 15 dnů od splnění všech podmínek pro výplatu dividendy včetně doručení případného výše zmíněného čestného prohlášení. Pokud akcionář rezidentství ve smluvním státě neprokáže, bude mu sražena daň ve zmíněné 35% vyšší sazbě, a dividenda vyplacena až ke konci tříměsíčního termínu splatnosti podle bodu 3.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy