RM-SYSTÉM»Události»První dlouhodobá smlouva na dodávky ruské ropy (REBCO) / First long-term contract for Russian crude

První dlouhodobá smlouva na dodávky ruské ropy (REBCO) / First long-term contract for Russian crude

24.06.2013 07:46

Společnost UNIPETROL, a.s. informuje, že dne 21. června 2013 společnost PKN ORLEN S.A. podepsala smlouvu s ruskou společností Rosneft Oil Company na dodávky ruské ropy (Russian Export Blend Crude Oil - REBCO), v maximálním objemu 8,28 mil. tun pro společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. Smlouva je platná od 1. července 2013 do 30. června 2016.

Sjednané objemy mohou pokrýt od 60 % do 100 % celkové poptávky Unipetrolu po ruské ropě (REBCO) v závislosti na podmínkách sjednaných objemů relativně k podmínkám panujícím na trhu surové ropy v daném konkrétním čase. Sjednané objemy ruské ropy (REBCO) budou dodávány do České republiky společností Rosneft Oil Company ropovodem Družba.

Mezi společnostmi UNIPETROL RPA, s.r.o. a PKN ORLEN S.A v současnosti probíhají jednání ohledně finalizace smlouvy na dodávky surové ropy v souvislosti s výše zmíněnou smlouvou mezi společnostmi PKN ORLEN S.A. a Rosneft Oil Company.

PKN ORLEN S.A. je majoritním akcionářem společnosti UNIPETROL, a.s. s 62,99% akcionářským podílem.

UNIPETROL, a.s. drží 100% podíl na základním kapitálu společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

UNIPETROL RPA, s.r.o., v rámci své Obchodní jednotky 1 - Rafinérie (BU1) v souladu s vlastnickými právy UNIPETROL, a.s., plánuje a řídí přepracování ropy ve společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (51,22% akcionářský podíl), a to zejména podle potřeb navazujících výrob ve skupině Unipetrol. Zajišťuje nákup ropy pro rafinérské výroby ve skupině a velkoobchod s motorovými palivy a dalšími rafinérskými výrobky.

V Praze, 21. června 2013

UNIPETROL, a.s.

Regulatorní oznámení č. 15/2013

 

______________________________________

 

UNIPETROL, a.s. informs that on 21 June 2013 PKN ORLEN S.A. signed an agreement with Rosneft Oil Company, Moscow, Russia, for Russian Export Blend Crude Oil (REBCO) deliveries, in the quantity of maximum 8.28 million tonnes to UNIPETROL RPA, s.r.o. The agreement is valid from 1 July 2013 to 30 June 2016.

The contracted volumes can cover from 60% to 100% of UNIPETROL's total demand for REBCO crude depending on the economics of the contracted deliveries relative to the conditions prevailing on the crude oil market at a given time. The agreed volumes of REBCO crude will be delivered to the Czech Republic by Rosneft Oil Company through the Druzhba Pipeline.

UNIPETROL RPA, s.r.o. and PKN ORLEN S.A. are currently undergoing negotiations to finalize a crude oil supplies agreement in relation to the above mentioned agreement between PKN ORLEN S.A. and Rosneft Oil Company.

PKN ORLEN S.A. is the majority shareholder of UNIPETROL, a.s. with a 62.99% shareholding.

UNIPETROL, a.s. holds 100% of the registered share capital in UNIPETROL RPA, s.r.o.

UNIPETROL RPA, s.r.o. within its Business Unit 1 - Refinery (BU1) plans and controls crude oil processing at ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. in accordance with ownership rights of UNIPETROL, a.s. (51.22% shareholding), with a specific focus on the requirements of the downstream production processes in the Unipetrol Group. It is responsible for the purchase of crude oil for the Group's refineries and also for the wholesaling of motor fuels and other refinery products.

In Prague, 21 June 2013

UNIPETROL, a.s.

Reg. Announc. No. 15/2013

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.