RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o výplatě dividend společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.

Oznámení o výplatě dividend společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.

19.06.2013 14:11
Společnost Cukrovar Vrbátky a.s., Sídlo: Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13, IČ: 46900187, oznamuje, že valná hromada dne 11. 6. 2013 schválila řádnou účetní závěrku za rok 2012, rozhodla o rozdělení zisku a schválila výplatu dividend za rok 2012 ve výši 600 Kč/1 akcii brutto. Dividenda bude vyplacena každému akcionáři společnosti, který vlastní akcie ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 4. 6. 2013.

Výplata dividend bude prováděna takto:

1. Akcionáři - právnické osoby: nejpozději do 31. 7. 2013 zašlou oznámení o svém bankovním účtu s úředně ověřeným podpisem a výplata dividendy bude provedena bezhotovostním způsobem podle stanov společnosti.

2. Akcionáři - fyzické osoby:
a) výplata všem akcionářům, jejichž dividenda je větší než 20 000,- Kč, bude provedena bezhotovostním převodem na účet na základě úředně ověřeného písemného sdělení čísla bankovního účtu.

b) akcionářům, jejichž dividenda je menší než 20 000,- Kč a požádají písemně o výplatu bezhotovostním převodem, bude vyplacena dividenda na základě úředně ověřeného písemného sdělení čísla bankovního účtu.


c) ostatním akcionářům bude výplata prováděna v pokladně a.s. každou středu počínaje dnem 14. 8. 2013 v době od 10.00 do 11.00 hodin (pokud středa připadne na den pracovního klidu, výplatní den se ruší).

3. V případě akcií, které jsou vedeny ve správě správce cenných papírů, bude výplata dividend provedena na peněžní účet sdělený správcem cenných papírů ve lhůtách, jak je uvedeno shora.

Splatnost bezhotovostní úhrady dividend je od 14. 8. 2013. Právo na dividendu se promlčuje v zákonné čtyřleté promlčecí lhůtě, nevyplacené dividendy nebudou úročeny a k 14. 8. 2017 budou převedeny do výnosů společnosti.

Představenstvo společnosti


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy