RM-SYSTÉM»Události»Oznámení výsledků jednání mimořádné valné hromady konané dne 11. 6. 2013

Oznámení výsledků jednání mimořádné valné hromady konané dne 11. 6. 2013

19.06.2013 12:22
Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Pražská třída 702/17, Kukleny, Hradec Králové, PSČ 500 04, IČ 601 08 789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 1025 (dále jen „Společnost“), uveřejňuje ve smyslu § 183l odst. 2 obchodního zákoníku usnesení mimořádné valné hromady Společnosti konané dne 11. 6. 2013 a závěry znaleckého posudku

Usnesení mimořádné valné hromady Společnosti:


1. Společnost RWE Gas International N.V., se sídlem Willemsplein 4, 5211AK ´s-Hertogenbosch, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Brabantu, pod číslem spisu 34168241 (dále jen „Hlavní akcionář"), osvědčila výpisem ze svého účtu majitele investičních nástrojů z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, že vlastní 625.189 ks kmenových akcií na majitele, ISIN CZ0005092551, a 322.659 ks kmenových akcií na jméno, ISIN CZ0005123174, vydaných společností Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Pražská třída 702/17, Kukleny, Hradec Králové, PSČ 500 04, IČ 601 08 789, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 1025 (dále jen „Společnost"), všechny v zaknihované podobě a o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,67 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 98,67 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.

2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech akcií vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.

3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie Společnosti protiplnění ve výši 6.630 Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CZ0005092551 a ISIN CZ0005123174. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 230-25/2013 ze dne 17. 4. 2013, vypracovaným společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00, IČ 24664651, podle kterého znalec považuje částku 6.630 Kč za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. Tato hodnota vychází z předpokladu, že před vznikem práva menšinových akcionářů Společnosti na protiplnění bude rozhodnuto a akcionářům Společnosti vznikne nárok na výplatu dividendy ve výši 659 Kč na akcii. O záměru rozhodnout na nejbližší řádné valné hromadě o výplatě dividendy v uvedené výši Hlavní
akcionář informoval znalce. Se zdůvodněním výše protiplnění vyslovila Česká národní banka dne 29. 4. 2013 předchozí souhlas podle § 183n odst. 1 obchodního zákoníku.

4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zápisu vlastnického práva k akciím Společnosti Hlavního akcionáře na účtu majitele investičních nástrojů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Československou obchodní banku, a. s. Podrobnější informace o výplatě protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti.

Závěry znaleckého posudku:

Znalec dospěl ve znaleckém posudku k následujícímu závěru: „S ohledem na účel a předmět ocenění, poskytnuté informace, provedená šetření, vymezené předpoklady a použitou metodologii bylo provedeno ocenění účastnických cenných papírů společnosti Východočeská plynárenská, a.s., IČ: 601 08 789, se sídlem Pražská třída 702/17, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, k datu ocenění 31. 1. 2013 ve výši: 7.289,- Kč (slovy: sedm tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 7.289,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti Východočeská plynárenská, a.s., při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů k datu 31. 1. 2013 a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. Tržní hodnota akcie společnosti byla stanovena k datu ocenění 31. 1. 2013. Na základě obdržených informací od managementu VČP společnost zvažuje výplatu dividendy v meziobdobí od data ocenění 31. 1. 2013 do data konání valné hromady, která bude schvalovat výši protiplnění, ve výši 659,- Kč/akcii. Aniž bychom upravovali hodnotu akcií k datu ocenění 31. 1. 2013, poukazujeme na skutečnost, že přiměřená výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů by měla reflektovat tuto skutečnost a v případě vyplacení dividendy akcionářům by mělo dojít ke snížení výše protiplnění o částku vyplacené dividendy, tj. na částku: 6.630,- Kč/akcii (slovy: šest tisíc šest set třicet korun českých)."
Informace o uložení notářského zápisu v sídle:

Představenstvo Společnosti upozorňuje akcionáře, že v sídle Společnosti je pro ně v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin k nahlédnutí notářský zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti o realizaci práva výkupu účastnických cenných papírů.

Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy