RM-SYSTÉM»Události»Zpráva z jednání včetně výsledků hlasování řádné valné hromady obchodní společnosti TESLA KARLÍN, a.

Zpráva z jednání včetně výsledků hlasování řádné valné hromady obchodní společnosti TESLA KARLÍN, a.

13.06.2013 10:06
Řádná valná hromada společnosti se konala dne 7. 6. 2013 od 13,00 hod. v sídle společnosti KAROSERIA a.s. na adrese Heršpická 758/13, Brno. Valná hromada projednala všechny body programu jednání valné hromady, které byly uveřejněny v oznámení o konání valné hromady.

Valná hromada schválila:

 • Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2012 ve znění předloženém představenstvem
 • Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem
 • Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem
 • Návrh na rozdělení zisku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem
 • Zprávu představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období roku 2012 ve znění předloženém představenstvem
 • Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti od 7. 6. 2013 do následující řádné valné hromady společnosti ve znění předloženém představenstve

Valná hromada byla seznámena s následujícími zprávami:

 • Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zák. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
 • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2012 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012

Valná hromada zvolila:

 • členem představenstva Bc. Vladimíra Kurku
 • členem dozorčí rady JUDr. Leu Ďurovičovou
 • auditorem účetních závěrek a auditorem skupiny pro rok 2013 až 2015 auditora Ing. Petra Skříšovského, Červená cesta 875, 735 53 Dolní Lutyně, č. osvědčení 0253, IČ: 64642461

Valná hromada nezvolila členy výboru pro audit navržené představenstvem.

Valná hromada neschválila odměňování členů výboru pro audit a vzorovou smlouvu o
výkonu funkce člena výboru pro audit.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy