RM-SYSTÉM»Události»Unipetrol představil strategii pro roky 2013 - 2017

Unipetrol představil strategii pro roky 2013 - 2017

11.06.2013 08:19
Praha, 11. června 2013 – Navzdory obtížným makroekonomickým podmínkám a významným tržním výzvám plánuje Unipetrol zlepšit své finanční výsledky a zajistit jejich stabilní a kladnou úroveň, která umožní realizaci investic a rozvoj zdrojů skupiny. Společnost se hodlá soustředit na dosažení provozní dokonalosti a zlepšení efektivity napříč klíčovými oblastmi svého podnikání. V rafinérském segmentu půjde o maximální využití výrobních kapacit. V petrochemickém segmentu Unipetrol posílí tržní pozici prostřednictvím restrukturalizace a zlepšením podmínek a výkonnosti výrobních aktiv. Hlavním cílem pro maloobchodní segment je výrazné navýšení tržního podílu a dosažení lepších prodejů v nepalivovém segmentu. V následujících několika letech společnost Unipetrol plánuje také zabezpečení energetických potřeb při optimalizovaných nákladech.

Mezi cíle nově přijaté strategie patří:

  • Kumulovaný provozní zisk EBITDA (na bázi LIFO) v letech 2013 - 2017 na úrovni 25 miliard Kč
  • Celkové investiční výdaje (CAPEX) v letech 2013 - 2017 na úrovni 19 miliard Kč
  • Nárůst volných peněžních toků (Free Cash Flow - FCF) v průměru o 27 % na 1,5 mld. Kč ročně
  • Zvýšení podílu na maloobchodním trhu na 20 %
  • Udržení míry zadluženosti na úrovni do 20 % v průběhu časového horizontu strategie (v letech 2013-2017)

„Podle plánu jsme zahájili proces implementace strategie Skupiny ORLEN v rámci
klíčových společností skupiny. Jsem přesvědčen, že rozumné předpoklady týkající se
finančních ukazatelů a flexibilita v plánování investičních výdajů deklarovaná ve strategii
Skupiny ORLEN bude dobře fungovat v případě Unipetrolu, který působí
v extrémně náročných podmínkách tržního prostředí," říká Jacek Krawiec, předseda
představenstva společnosti PKN ORLEN a předseda dozorčí rady společnosti Unipetrol.
„Při přípravě východisek pro strategii Unipetrolu jsme museli zohlednit také specifika
českého trhu, kterými jsou, kromě rozsáhlé šedé zóny, také vysoké ceny energií a výzvy
v oblasti logistiky,"
doplňuje Jacek Krawiec.

Strategie Unipetrolu byla založena na předpokladu budoucího efektivního fungování trhů,
s přihlédnutím k externím rizikům, která mohou ziskovost společnosti negativně ovlivnit:

  • šedá zóna v rámci maloobchodního trhu s pohonnými hmotami.
  • jedny z nejvyšších cen energií v Evropě, způsobené těžebními limity na hnědé uhlí a dříve přijatými regulatorními opatřeními.
  • vysoké tarify za využití potrubní přepravy, které jsou nad evropským průměrem.

Výraznou změnou oproti předchozí strategii je nárůst plánované roční výše investičních
výdajů (CAPEX), z 2,6 mld. Kč (2008 - 2012) na 3,8 miliardy Kč. Celkem by tak měla
skupina Unipetrol v následujících pěti letech investovat 19 miliard korun. Většina investic
bude směřovat do petrochemického segmentu a rozvoje energetiky. Společnost plánuje
investovat do nových výrobních jednotek, do obnovy elektrárny T700 nebo investici do
instalace plynové turbíny pro výrobu elektřiny a páry pro etylénovou jednotku. V rámci
maloobchodu Unipetrol plánuje investovat do posílení své obchodní sítě a rozšíření portfolia
produktů a služeb. Prostředky pro realizaci plánovaných investic Unipetrol získá
zlepšováním svých tržních podílů a zvyšováním efektivnosti. Provozní zisk (EBITDA LIFO)
by měl vzrůst z 3,6 mld. Kč v roce 2012 na průměrných 5 mld. Kč v letech 2013 - 2017.

Externí makroekonomické prostředí je i nadále velmi náročné, proto jsme museli zvážit
několik různých scénářů budoucího rozvoje společnosti. Vnímáme svou největší
konkurenční výhodu v pokračující integraci rafinerie s petrochemií. Tento proces nám
umožní nadále rozvíjet oblast petrochemie, kam také plánujeme koncentrovat velkou část
našich investic," řekl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek
Świtajewski a dodal: „Očekáváme, že se do roku 2017 zvýší tržní podíl společnosti v rámci
maloobchodního trhu ze současných 14 % na 20 %. Rádi bychom zvýšili výtoče na
jednotlivých čerpacích stanicích a výrazně rozšířili síť o franšízové a bezobslužné čerpací
stanice, za předpokladu výrazného omezení šedé zóny alespoň o padesát procent."

V rafinérském segmentu se strategie soustředí na zlepšování efektivnosti využití
stávajících aktiv a dosažení lepších provozních výsledků. Hlavním cílem je maximalizovat
podíl interní poptávky po rafinérských produktech. Předpokládáme zvýšení ročního objemu
výroby z 3,8 milionů tun v roce 2012 na 4,1 milionů tun v roce 2017. Tržní podíl na
velkoobchodu s palivy se zvýší na 40 % u benzínu (růst o 3 % oproti 2012) a 36 % u
motorové nafty (růst o 4 % oproti 2012). Očekáváme, že provozní zisk (EBITDA podle
LIFO) dosáhne průměrné roční výše 0,7 miliardy Kč. Plánovaná roční výše investičních
výdajů (CAPEX) je nastavena na úrovni 0,7 miliardy Kč a bude směřovat zejména do
obnovy stávajících aktiv.

V rámci petrochemického segment se Unipetrol zaměří na využití pozitivních tržních
trendů k posílení své pozice a optimalizaci svých provozů. V následujících letech bude
petrochemický segment hlavním přispěvatelem do skupinového zisku. Společnost
připravuje některé investiční projekty (nová výrobní jednotka polyetylenu, jednotka DCPD,
zprůchodnění polypropylenu) a bude pokračovat restrukturalizace stávajících aktivit
(obnova jednotky parciální oxidace POX nebo posouzení možného odstavení jednotky na
výrobu čpavku). Etylénová jednotka by měla do roku 2017 zvýšit své využití o 13
procentních bodů, prodej petrochemických produktů společnost plánuje vylepšit o 11 % na
1,4 milionů tun. Provozní zisk (EBITDA LIFO) by měl dosáhnout průměrné roční výše 3,3
miliardy Kč (+1,4 miliardy Kč oproti roku 2012). Táto částka je nicméně zatížená zvýšenými
náklady na CO2 povolenky v očekávané výši 0,5 miliardy ročně. Plánovaná roční výše
investičních výdajů (CAPEX) je v letech 2013 - 2017 nastavena na úrovni 2,7 miliardy Kč
(včetně oblasti energetiky). Roční výše volných peněžních toků (FCF) se zvýší z průměrné
hodnoty 1,1 miliardy Kč v letech 2009 - 2012 na 1,5 miliardy Kč v letech 2013 - 2017.

Hlavním cílem v maloobchodním segmentu je posílit tržní pozici na 20 % v roce 2017.
Součástí strategie Unipetrolu je rozvoj franšízových čerpacích stanic provozovaných pod
značkou BENZINA a rozšíření počtu bezobslužných stanic. V letošním roce chce
společnost postavit čtyři nové stanice Express 24. Do roku 2017 má vzniknout několik
desítek dalších. Do roku 2017 se plánuje zvýšit výtoč na čerpacích stanicích BENZINA o 31
% a tržby z nepalivového segmentu (gastro/shop) o 35 %. Očekává se, že provozní zisk
(EBITDA podle LIFO) by měl dosáhnout průměrné roční výše 1 miliardy Kč (růst o 0,4
miliardy Kč oproti 2012). Plánovaná roční výše investičních výdajů (CAPEX) bude v letech
2013 - 2017 nastavena na úrovni 0,3 miliardy Kč.

Cílem nové a ambiciózní strategie je zajištění dlouhodobého růstu Unipetrolu. Předpokládá
se, že na rozvojové investice bude směřovat téměř polovina (45 %) investičních výdajů
a zbývající část plánovaných 19 miliard Kč bude využitá na modernizaci výrobních jednotek
a implementaci řešení prospěšných pro životní prostředí. S ohledem na těžké
makroekonomické podmínky a existující obchodní rizika bylo rozhodnuto, že v roce 2013
dosáhnou investiční náklady částky přibližně 2,7 miliardy Kč.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.