RM-SYSTÉM»Události»Informace o výplatě protiplnění poskytovaného menšinovým akcionářům společnosti JM plynárenská, a.s.

Informace o výplatě protiplnění poskytovaného menšinovým akcionářům společnosti JM plynárenská, a.s.

10.06.2013 10:44
Hlavní akcionář společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen „Společnost“), společnost RWE Gas International N.V., pověřil výplatou protiplnění menšinovým akcionářům Společnosti dle § 183m obchodního zákoníku Československou obchodní banku, a.s. (dále jen „ČSOB“).

Výplata protiplnění oprávněným osobám bude zahájena 28. 6. 2013 (dále jen „Datum zahájení výplaty") a bude provedena následovně:

 

  • a) v případě oprávněných osob - fyzických a právnických osob s bydlištěm či sídlem na území České republiky (dále jen „ČR") peněžní poukázkou, která bude odeslána oprávněným osobám, nebo bezhotovostním převodem na peněžní účet oprávněné osoby ve lhůtách obvyklých pro takto poskytnuté služby, a to na základě žádosti oprávněné osoby a podle jejích dispozic. Pokud ČSOB neobdrží žádnou nebo nedostatečnou žádost oprávněné osoby vlastnící zaknihované akcie na majitele 10 pracovních dní před Datem zahájení výplaty, bude výplata protiplnění provedena peněžní poukázkou;
  • b) v případě oprávněných osob - fyzických a právnických osob s bydlištěm či sídlem mimo území ČR bude protiplnění vyplaceno bezhotovostním převodem vyplácené částky protiplnění na peněžní účet určený oprávněnou osobou, a to na základě jejích dispozic ve lhůtách obvyklých pro takto poskytnuté služby;
  • c) v rámci zajišťování opakované výplaty nevyplacených částek protiplnění v případě fyzické osoby s bydlištěm v ČR peněžní poukázkou, poštovní poukázkou České pošty, s.p., popřípadě na žádost oprávněné osoby bezhotovostním převodem vypláceného protiplnění na peněžní účet určený oprávněnou osobou, a to na základě jejích dispozic ve lhůtách obvyklých pro takto poskytnuté služby;
  • d) v rámci zajišťování opakované výplaty nevyplacených částek protiplnění v případě fyzické osoby s bydlištěm mimo ČR a právnické osoby bezhotovostním převodem vypláceného protiplnění na peněžní účet určený oprávněnou osobou, a to na základě jejích dispozic ve lhůtách obvyklých pro takto poskytnuté služby;
  • e) oprávněným osobám, kterým náleží protiplnění v částce, jejíž výše překračuje částku 350.000 Kč, bude výplata protiplnění, po provedení případné srážky daně v souladu s příslušnými daňovými předpisy a smlouvami o zamezení dvojího zdanění a/nebo opakovaná výplata provedena pouze bezhotovostním převodem na účet, který za tímto účelem oprávněná osoba sdělí.

Žádost o zaslání protiplnění na účet musí být zaslána na níže uvedenou kontaktní adresu ČSOB nebo doručena osobně na kteroukoliv pobočku ČSOB a musí v ní být uvedeno úplné bankovní spojení oprávněné osoby. Žádost musí být podepsána oprávněnou osobou s úředně ověřeným podpisem nebo musí být podepsána před příslušným zaměstnancem ČSOB při osobním podání žádosti. V případě právnické osoby musí být žádost obsahující úplné bankovní spojení podepsána osobou/osobami oprávněnou/nými k podepisování za společnost podle výpisu z obchodního rejstříku a podpis/y musí být úředně ověřen/y nebo musí být podepsána před příslušným zaměstnancem ČSOB při osobním podání žádosti. K žádosti musí být přiložena úředně ověřená kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců). V případě, že se právnická osoba nezapisuje do obchodního rejstříku, je třeba přiložit úředně ověřené kopie dokladů, z nichž je patrná její existence a způsob jednání jejím jménem. Pokud nebude výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad vyhotoven v českém nebo slovenském jazyce, musí být přiložen jeho úředně ověřený překlad do českého jazyka. V případě ověření podpisů a kopií listin úřadem cizího státu a listin vystavených úřadem cizího státu je požadováno vyšší ověření, ledaže mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, stanoví něco jiného. Obce předkládají zpravidla usnesení zastupitelstva o volbě starosty.

V případě, že akcie Společnosti oprávněná osoba zdědila a změna vlastníka dosud nebyla zaregistrována v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., oprávněná osoba zašle společně s výše uvedenou žádostí úředně ověřenou kopii pravomocného usnesení soudu o dědictví nebo originál realizačního poukazu vyhotoveného příslušným notářem, které obsahují odkaz na konkrétní akcie Společnosti.

Kontaktní poštovní adresa ČSOB:

Československá obchodní banka, a. s.
Back Office podílových fondů a výplat
Ing. Marcela Černá
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
tel. 22411 4841, 22411 4840, 22411 4853, macerna @csob.cz

Adresa pro osobní návštěvu:
Československá obchodní banka, a. s.
Back Office podílových fondů a výplat
Ing. Marcela Černá
Radlická 333/150 (stanice metra „B" Radlická), Praha 5

Akcionáři budou o způsobu výplaty protiplnění informováni rovněž dopisy.

 

RWE Gas International N.V.
Jihomoravská plynárenská, a.s.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy