RM-SYSTÉM»Události»Jihomoravská plynárenská, a.s. - Oznámení uveřejněné v obchodním věstníku

Jihomoravská plynárenská, a.s. - Oznámení uveřejněné v obchodním věstníku

29.05.2013 17:10
Představenstvo společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., Sídlo: Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 49970607, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1246 (dále jen »Společnost«) uveřejňuje ve smyslu § 1831 odst. 2 obchodního zákoníku usnesení mimořádné valné hromady Společnosti konané dne 29. 4. 2013 a závěry znaleckého posudku

Usnesení mimořádné valné hromady Společnosti:

1. Společnost RWE Gas International N.V., se sídlem Willemsplein 4, 5211AK 's-Hertogenbosch, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Brabantu, pod číslem spisu 34168241 (dále jen »Hlavní akcionář«), osvědčila výpisem ze svého účtu majitele investičních nástrojů z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, že vlastní 499 155 ks kmenových akcií na jméno, ISIN CZ0008467032, a 978 182 ks kmenových akcií na majitele, ISIN CZ0005078956, vydaných společností Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ 49970607, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 1246 (dále jen »Společnost«), všechny v zaknihované podobě a o jmenovité hodnotě 1 800,- Kč, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,95 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 98,95% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.

2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech akcií vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen »Den přechodu«). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.

3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie Společnosti protiplnění ve výši 11 090,- Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1 800,- Kč, ISIN CZ0008467032 a ISIN CZ0005078956. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 224-19/2013 ze dne 2.4. 2013, vypracovaným společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00, IČ 24664651, podle kterého znalec považuje částku 11 090,- Kč za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. Tato hodnota vychází z předpokladu, že před vznikem práva menšinových akcionářů Společnosti na protiplnění bude rozhodnuto a akcionářům Společnosti vznikne nárok na výplatu dividendy ve výši 1 040,- Kč na akcii. O záměru rozhodnout na nejbližší řádné valné hromadě o výplatě dividendy v uvedené výši Hlavní akcionář informoval znalce.

4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zápisu vlastnického práva k akciím Společnosti Hlavního akcionáře na účtu majitele investičních nástrojů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Československou obchodní banku, a.s. Podrobnější informace o výplatě protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti.

Závěry znaleckého posudku:


Znalec dospěl ve znaleckém posudku k následujícímu závěru: »S ohledem na účel a předmět ocenění, poskytnuté informace, provedená šetření, vymezené předpoklady a použitou metodologii bylo provedeno ocenění účastnických cenných papírů společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., IČ: 49970607, se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, k datu ocenění 31. 1. 2013 ve výši: 12 130,- Kč (slovy: dvanáct tisíc sto třicet korun českých).
Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 12 130,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 800,- Kč, dle § 1831 a násl. zákona č. 513/1 991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, pro účely vypořádání minoritních akcionářů
společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů k datu 31. 1. 2013 a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. Tržní hodnota akcie společnosti byla stanovena k datu ocenění 31. 1. 2013. Na základě obdržených informací od managementu JMP společnost zvažuje po datu ocenění 31. 1. 2013 výplatu dividendy ve výši 1 040,- Kč/akcii. Aniž bychom upravovali hodnotu akcií k datu ocenění 31. 1. 2013, poukazujeme na skutečnost, že přiměřená výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů by měla reflektovat tuto skutečnost a v případě vyplacení dividendy akcionářům by mělo dojít ke snížení výše protiplnění o částku vyplacené dividendy, tj. na částku: 11 090,- Kč/akcii (slovy: jedenáct tisíc devadesát korun českých).«

Informace o uložení notářského zápisu v sídle společnosti:
Představenstvo Společnosti upozorňuje akcionáře, že v sídle Společnosti je pro ně v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin k nahlédnutí notářský zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti o realizaci práva výkupu účastnických cenných papírů.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy