RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

29.05.2013 16:53
Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., Sídlo: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 45193070 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 svolává Řádnou valnou hromadu, která se koná dne 28. června 2013 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2012, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2012, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2012, zpráva o provedených auditech, návrh na rozdělení zisku za rok 2012
 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012
 5. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012
 6. Určení auditora společnosti
 7. Volba členů představenstva
 8. Schválení odměn členů představenstva za výkon funkce při zařizování záležitostí společnosti
 9. Schválení smluv o výkonu funkce s členy představenstva při zařizování záležitostí společnosti
 10. Jmenování členů výboru pro audit, rozhodnutí o odměnách členů výboru pro audit
 11. Změna stanov společnosti
 12. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 21. června 2013 a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář-fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář-právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady ne starším tří měsíců, případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný
originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady. V případě, že osoba jednající za akcionáře-právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře-právnické osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře-právnické osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře-právnickou osobu na této plné
moci budou úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci bude úředně ověřen. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných
hromadách v určitém období. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pokud oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku musí být při prezenci odevzdány.

Informační středisko bude otevřeno v den konání valné hromady od 8.00 hodin. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):

 • Výnosy 2 430 318
 • Náklady 1 949 622
 • Tržby za prodej zboží, výrobků a služeb 2 047 813
 • Výsledek hospodaření za účetní období 480 696
 • Aktiva netto 11 102 226
 • Vlastní kapitál 10 528 428
 • Cizí zdroje včetně účtů časového rozlišení 573 798


Účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení (kontaktní číslo telefonu 595 956 052). Ze vztahů s propojenými osobami společnosti nevznikla újma.

Informace pro akcionáře ke změně stanov společnosti:

Podstatou navrhované změny stanov je rozšíření předmětu podnikání o činnost výroba elektřiny. Návrh změn stanov je pro akcionáře k dispozici v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení (kontaktní číslo telefonu 595 956 130). Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy