RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s.

29.05.2013 16:41
Představenstvo akciové společnosti Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12, IČ: 14867494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84, svolává Řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27.6.2013 od 10 hodin v sídle akciové společnosti.

Pořad jednání:

 1. Zahájení.
 2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 a návrh na rozdělení zisku.
 4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2012, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2012, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
 5. Rozhodnutí o zprávě předložené představenstvem, zprávě dozorčí rady, řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012
 6. Volba dvou členů představenstva akciové společnosti.
 7. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva
 8. Schválení návrhu odměn členů představenstva akciové společnosti a dozorčí rady pro rok 2013
 9. Určení odměn zaměstnanců společnosti vykonávajících současně funkci člena představenstva dle ustanovení § 66d odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
 10. Určení auditora k provedení povinného auditu účetnictví.
 11. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20.6.2013. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Další informace na webových stránkách emitenta.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy