RM-SYSTÉM»Události»Výroční zpráva za rok 2012 a Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti na den 26.6.2013

Výroční zpráva za rok 2012 a Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti na den 26.6.2013

29.05.2013 16:32

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s., Sídlo: Praha 4-Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČ: 60193182, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2357, svolává řádnou valnou hromadu na den 26. června 2013 od 10.00 hodin do zasedací místnosti administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.
v Brně, Heršpická 758/13 (III. podlaží).

Pořad jednání řádné valné hromady:

  1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet
  2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zpráva dozorčí rady včetně informace k výroční zprávě za rok 2012 - jejích povinných součástí, informace o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 66a odst. 9) z. 513/1991 Sb. (obch. zákoník) za rok 2012, výroky auditora, informace k zániku výkonu funkce výboru pro audit
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012, její projednání a schválení včetně předložení vysvětlující zprávy představenstva
  5. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2012
  6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2012
  7. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2012
  8. Schválení auditora účetní závěrky pro rok 2013 a 2014
  9. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
  10. Závěr

Bližší informace v přiloženém dokumentu nebo na webu emitenta.
Výroční zpráva za rok 2012

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy