RM-SYSTÉM»Události»Lázně Poděbrady, a. s. - Valná hromada

Lázně Poděbrady, a. s. - Valná hromada

23.05.2013 10:53
Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. Sídlo: Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33 IČ: 45147833 Společnost zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1471 (dále také »společnost«) svolává řádnou valnou hromadu, na pátek dne 28. 6. 2013, ve 13.00 hod. v prostorách restaurace hotelu G-REX v Poděbradech, Divadelní 66

s následujícím pořadem jednání:

  1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady.
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 a o záměrech na další období, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2012 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012.
  3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31.12.2012, zpráva k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012.
  4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31.12.2012, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2012.
  5. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
  6. Určení auditora k provedení auditu účetní závěrky Lázní Poděbrady, a.s. k 31.12.2013 na společnost TaxSys Audit, s.r.o. (číslo oprávnění 478).
  7. Závěr.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři Lázně Poděbrady, a.s., kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni 21.6.2013, který je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Podrobnější informace k nalezení v obchodním věstníku


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy